Skip to content

משכני עליון | פרק ח'. שער הפונה קדים.

משכני עליון | "שער הפונה קדים סגור".

ועתה אודיעך סוד אחד שנצטווה הנביא יחזקאל, "בשער החצר הפנימית הפונה קדים". כי שער המזרח הוא מקום עוצם האורה והכוח הגדול, וזה לא יפתח לתחתונים רק בשבת ובראש חודש. כי מן השער הגדול הוא יוצא בקו המישור, ועל כן יהיה סגור ולא יפתח רק לנשיא שהוא מלך המשיח, כי כוחו גדול, ומפני רוב חשיבותו יפתח לו הפתח הזה. אבל לא לשאר, רק באלו השני ימים.

ואומר לך למה באלו הימים, כי באלה הימים מקבלת השכינה מן התפארת אור גדול מאד. ועתה אומר לך מה ההפרש נמצא בין שני הימים האלה. כי יום ראש החדש הוא למטה, רק שהשכינה מקבלת כוח מן התפארת, כוח חדש לנהג את כל חיילותיה כל שלושים הימים שהיא סובבת בהם, אך השבת היא העולה במעלות יותר גדולות, ועל כן באלה ב' ימים יפתח זה השער, והעם באים ומשתחווים לקבל ממנו האור הגדול.