Skip to content

משכני עליון | פרק ט'. משניות משכני עליון משנה ב'.

משכני עליון | משניות משכני עליון משנה ב'.

א: עזרת ישראל אורך מאה אמה על רוחב שבע עשרה. וכן עזרת הכהנים אורך ק' אמה על רוחב י"ז. וביניהם מעלה גבוה אמה, והדוכן נתון עליה, ובו ג' מעלות, רום מעלה חצי אמה, ושלחה חצי אמה. נמצאת עזרת כהנים גבוה מעזרת ישראל, שתי אמות ומחצה:

ב: ג' שערים יהיו לה, א' לדרום, וא' לצפון, וא' למזרח. כשעריה של תחתונה שעריה של עליונה, אלא שאולמות התחתונה מבפנים, ואולמות העליונה מבחוץ. התאים יוצאים מבחט י"א אמה, ג' מצד זה וג' מצד זה, והאולם אחריהם באמצע. נמצא מן הפתח לאולם י"א אמה, שבהם שמנה מעלות עולות מעזרת נשים לעזרת ישראל:

ג: כל העזרה אורך מאה על רוחב מאה אמה, וכתלה שש. ממנה ולכותל עזרת נשים, מאה אמה לכל רוח. ג' לשכות יהיו בה, שנים לשער הצפון, אחת לשכת המדיחים, ופניה כלפי הפתח, ובה ד' שולחנות של שיש שבהם מדיחים את הקדשים. גובה כל שולחן אמה אחת, וארכו אמה ומחצה, ורחבו אמה ומחצה. ואונקליות של ברזל קבועים בתוכה טפח, שבהם תולים ומפשיטים. שניה לה לשכת השיר, ופניה כלפי הדרום, אחת היא ומובדלת בפנים לשתים, שבה הלוים נותנים כנורות נבלים ומצלתים וכל כלי שיר. אחת לשער המזרחי, ופניה כלפי צפון, שבה הכהנים מתלבשים בבגדיהם ויוצאים לעבודה:

ד: המזבח ל"ב על ל"ב. עלה שתי אמות וכונס אמה, זה היסוד, נמצא ל' על ל'. עלה ארבע וכנס אמה, זה הסובב, נמצא כ"ח על כ"ח. מקום הקרנות אמה מזה ואמה מזה, נמצא כ"ו על כ"ו. מקום הילוך רגלי הכהנים אמה מזה ואמה מזה, נמצא כ"ד על כ"ד. אמה שאמרו בת ו' טפחים, חוץ מן הקרנות. וכניסת הסובב והיסוד, שהם באמה בת ה'. חוט של סקרא חוגרו באמצע. והיסוד מהלך על כל פני כל הצפון, ועל כל פני כל המערב, ואוכל בדרום אמה א', ובמזרח אמה א':

ה: וכבש יהיה לדרומו של מזבח, ל"ב על רחב י"ו. בית המטבחיים לצפונו. וח' שולחנות, ד' באולם – ב' במזרחו וב' במערבו. וד' בתוך השער – ב' במזרחו וב' במערבו, שעליהם שוחטים העולה והחטאת והאשם: