Skip to content

משכני עליון | פרק ט'. משניות משכני עליון משנה ג'.

משכני עליון | משניות משכני עליון משנה ג'.

א. בין האולם ולמזבח ל"ד אמה, ובהם י"ב מעלות.

כותל האולם חמש, והאולם י"א, וארכו כרחבו של היכל. ורחב פתחו ארבע עשר.

כתלו של היכל יוצא בשני קצותיו של אולם ה' אמות.

בית החליפות עודף עליו מכאן ומכאן, ט"ו אמה רחבם, וכתלם עשר אמות:

ב: כתלו של היכל שש, ופתחו י'. ארכו של היכל ארבעים, ורחבו עשרים אמה. ומזוזתו רבועיו ולו ארבע דלתות, ב' בפנים ושתים בחוץ. החיצונות נפתחות לתוך הפתח, והפנימיות לתוך הבית:

ג: ב' פשפשין לשער הגדול, א' בצפון, וא' בדרום. שבדרום אין אדם נכנס בו, אלא כהן גדול לאכול בקדשים, שנאמר, "ויאמר אלי ה' השער הזה סגור יהיה" וגו', "את הנשיא נשיא הוא ישב בו לאכול לחם" וגו'. שבצפון נטל את המפתח ופתח את הפשפש, ונכנס מהפשפש להתא, ומהתא להיכל, פתח את השער, יוצא והולך לו:

ד: וכלונסות של ארז קבועין מכתלו של היכל לכתלו של אולם, שלא יבעטו. כל הכתלים מכוסים נסרים של ארז, ומצופים זהב על גביהם. וכרובים עשויים אל כל הקירות, ואל כל הדלתות, פני אריה מכאן, ופני אדם מכאן, ודקלים עשוים בין כרוב לכרוב, נמצא לדקל פני אריה מצד א', ופני אדם מצד א':

ה: המנורה עומדת בדרומו של היכל, והשלחן בצפונו, גבהו של שלחן ג' אמות, וארכו שתים אמות. והמזבח באמצע, משוך כלפי הפתח לחוץ. האתיקים וחלונות האטומות שוים, לאולם, ולהיכל, ואל בית קדשי הקדשים: