Skip to content

תורת הגלגול

תורת הגלגולים.

ספרו של רבנו האר"י ז"ל "שער הגלגולים" מהוה את ספר היסוד המקיף ביותר של תורת הגלגול. ונדמה כי קשה מאוד לחדש בנושא זה – מה גם שכל חידוש חייב להיות במקורו – ממקור עליון בבחינת "פה אל פה אדבר בו ולא בחידות".

ידוע כי כל ענייני הגלגול נועדו לטובתו של האדם וסיכם עט"ר:

"והוא שהחכמה העליונה סידרה להרבות עוד ההצלה כמ"ש, שנשמה אחת תבוא לעוה"ז פעמים שונות בגופים שונים, ועל ידי זה הנה תוכל לתקן בפעם אחת את אשר קלקלה בפעם אחרת, או להשלים מה שלא השלימה". דרך ה' – ב' ג'.

כדרכו בקודש, הקו המקשר את כל גילויו וחידושיו של רבנו הרמח"ל זי"ע נסב על בחינת תיקון השכינה וחיבור רישא וסופא. וע"כ גילה עט"ר במקומות שונים בספריו את סוד גלגולי הנשמות על דרך ההנהגה וכיצד נתקנים השכינה והעולמות. ובפרט במאמר הפירוש לזוהר ריש משפטים.

במאמר "כללי ספר מלחמות משה כלל ט"ו הביא הרב את דברי רשב"י בדבר ד' ידיעות שצריך האדם להתבונן בהם בפרט אם רצונו להלך בדרך החכמה האמיתי וכתב בעניין ידיעה ג' וז"ל:

"ידיעה ג', למנדע ולאסתכלא ברזין דנשמתין – וזה ידיעת סוד דרכי הנשמות וגלגוליהם. וכמה ענינים נמצאים בידיעה הזאת, ויש בזה ידיעה לפנים מידיעה. הידיעה השטחית היא לדעת משפטי הגלגול בכל פרטיו, והידיעה הפנימית היא לדעת איך בירור ההנהגה והשלמת הארת המלכות הנתונה לעבודת התחתונים תלוי הכל בנשמות.
ודרכי הבירור הם דרכי הגלגול שאמרתי, ובזה תלויים כל המעשים שנעשו תחת השמים מתחילת הבריאה עד סוף השיתא אלפי שנין, שהוא מנוחת העולם מגלגוליו, שכבר נתבררה ההנהגה, ואין עוד צורך לעבודה".

שיטת רבינו מצריכה ידע רחב בתורת תיקון העולמות וחיבור רישא וסיפא, ועם הזמן אי"ה נביאו באתר. בטרם ניכנס בעוביה של קורה, יש לדעת את היסודות של תורה זו. במהלך איסוף החומר נתקלתי באתר "נטוש" (נעשה שימוש בשרתים ציבוריים הנותנים שטח לאתר תמורת פרסומות) שנכתב ככל הנראה ע"י תלמיד חכם אנונימי בנושא הגלגולים המכיל שו"ת מעניין, מקיף וממצא למדי את היסודות. בבדיקת החומר נתגלו טעויות רבות, חוסר דיוק וכן בעיות ניסוח. אך היות ושלד השו"ת טוב, לכן הוחלט להשתמש בחומר. ובטרם הצגתו, עברנו על כל החומר. תוקנו הטעויות, נופו השגיאות, ושמח אני להגיש לכם חומר מעניין ביותר בדוק ומנופה. שכרו של בעל המקור ישלם המקום.