Skip to content

מהן רמות הידיעה בתורת הגלגול?

מהן רמות הידע בתורת הגלגול?

 ישנה את הידיעה הפשוטה בקווים כלליים, כלומר ידיעת החוקים והכללים המנחים בתורה זו. הידיעה העמוקה קושרת את ההבנה הכוללת לדרך תיקון העולמות ועמידת האורות – הן בתיקון הבריאה כפרטים והן כהבאת הבריאה כולה לתיקון הנכסף ומעבר לעולם הבא הנצחי. 

 "וכמה ענינים נמצאים בידיעה הזאת, ויש בזה ידיעה לפנים מידיעה. הידיעה השטחית היא לדעת משפטי הגלגול בכל פרטיו, והידיעה הפנימית היא לדעת איך בירור ההנהגה והשלמת הארת המלכות הנתונה לעבודת התחתונים תלוי הכל בנשמות. ודרכי הבירור הם דרכי הגלגול שאמרתי, ובזה תלויים כל המעשים שנעשו תחת השמים מתחילת הבריאה עד סוף השיתא אלפי שנין, שהוא מנוחת העולם מגלגוליו, שכבר נתבררה ההנהגה, ואין עוד צורך לעבודה". כללי ספר מלחמות משה כלל טו – ארבע הידיעות המבוארות בחכמת האמת.