Skip to content

מה חלקה של תורת הגלגול בחכמת הקבלה?

מה חלקה של תורת הגלגול בחכמת הקבלה?

 רבנו הרמח"ל מונה את נושא הגלגול כחלק מארבעת המרכיבים היסודיים בחכמת הקבלה.

ארבע הידיעות המבוארות בחכמת האמת ידיעות, החכמה הזאת הם ארבע, ופירשם הרב הקדוש רשב"י זללה"ה בזוהר חדש שיר השירים, בפסוק "אם לא תדעי לך". אמר, חכמתא דאיצטריך ליה לבר נש לאסתכלא וכו'… ידיעה ג', למנדע ולאסתכלא ברזין דנשמתין – וזה ידיעת סוד דרכי הנשמות וגלגוליהם". כללי ספר מלחמות משה כלל טו – ארבע הידיעות המבוארות בחכמת האמת.