פשט כוונות ברכת אבות לכל השנה

פשט כוונות ברכת אבות לכל השנה

י״ז במרחשון תשע״ו (אוקטובר 30, 2015) Off By קהילת הרמח"ל

פשט כוונות ברכת אבות לכל השנה

אומרת הגמרא: "המתפלל צריך שיכוון ליבו בכולן ואם אינו יכול לכוון בכולן, יכוון את ליבו באחת. אמר רבי חייא אמר רב ספרא משום חד דבי רבי – באבות" ברכות ל"ד, ב'.

וכן פסק השולחן ערוך:

"המתפלל צריך שיכוין בכל הברכות. ואם אינו יכול לכוין בכולם, לפחות יכוין באבות.   אם לא כיון באבות -אף על פי שכיון בכל השאר, יחזור ויתפלל". אורח חיים – סימן קא ס"ק א'.

ע"פ השולחן ערוך, אם עקר רגליו חובה עליו לחזור לראש התפילה ושוב להתפלל את כל תפילת העמידה.

אדם צריך לכוון בכל תפילת שמונה עשרה את פירוש המילים את מה שהוא מוציא מפיו. המשנה ברורה אומר שעל כל פנים, אם הוא לא יכול לכוון בכל תפילת שמונה עשרה, שיכוון את הסיום של כל ברכה וברכה בברכות תפילת העמידה, אבל בברכה הראשונה של תפילת העמידה הכוונה בה, מעקבת את התפילה. המשנה ברורה מביא שיש שאומרים שגם ב'מודים' צריך לכוון.

למה באמת הברכה הראשונה של שמונה עשרה הכוונה בה מעקבת? המשנה ברורה מסביר, "כי הוא סידור שבחו של מקום, על כן אינו בדין שיהא אז פונה לבבו לדברים אחרים". ע"כ אדם שהתפלל שמונה עשרה ולא כיוון בברכה הראשונה – לא יצא ידי חובת תפילה וצריך שוב לחזור להתפלל.

כתב הרמ"א: "והאידנא, אין חוזרין בשביל חסרון כוונה, שאף בחזרה קרוב הוא שלא יכוין, אם כן למה יחזיר?" שם. וכן פסקו האחרונים "כיוון שהתכוון לקיים את מצוות התפילה – יצא ידי חובתו". הרמ"א והאחרונים סוברים שהמציאות מוכיחה, שמי שלא כיוון בברכת אבות, חוששים שכשם שבפעם הראשונה הוא לא כיוון גם בפעם השניה הוא לא יכוון, אז מה יעזור שהוא יתפלל פעם נוספת?!

כתוב במשנה ברורה בשם ה"חיי אדם" שהאדם שלא כיוון בברכת אבות והנה הוא נזכר לפני שהוא אמר "ברוך אתה ה' מגן אברהם" פתאום הוא תפס עצמו, לא כיוונתי באבות יחזור שוב ויתפלל מתחילת ברכת אבות, יחזור שוב ויתפלל מ"אלוקי אברהם".

דבר מעניין מובא במשנה ברורה בהוצאת 'דרשו' בשם ה"חזון איש" שאמר: שאדם שכבר סיים את ברכת "מגן אברהם" ונזכר שלא כיוון, ועדין לא התחיל את הברכה השניה, יהרהר בליבו את כוונת המילים ולא יחזור לראש התפילה כדי שלא יזכיר שמות לבטלה "אלוקי אברהם" "אלוקי יצחק" וכו' אלא, יחזור ויהרהר בליבו רק את כוונת המילים בברכת אבות ובזה יוצא ידי חובה.

פסיקות האחרונים נובעות מתוך הכרת המציאות העגומה אולם פסיקה זו היא בדיעבד גדול ואינה לכתחילה, וכל בר דעת שרוצה שתתקבל עבודתו ברצון, ורוצה להיות אהוב ומקורב לבורא עולם – בוודאי שלא יוכל לסבול שעבודת ה' שלו תהיה בדיעבד, ובפרט אם יוכל בנקל לרכוש לעצמו את הכלים האמיתיים.

השיעור הנ"ל נגזר מתוך שיעור "פשט כוונות תפילה עמידה של ראש השנה". והובא רק החלק השייך לכל תפילות העמידה בכל ימות השנה.

הלכה למעשה: מצורפים דפי הורדה של פשט כוונות ברכת אבות לכל ימות השנה.

קובץ 1: הקלק והורד את הקובץ להדפסה רגילה במדפסת.

קובץ 2: לבעלי מדפסת דו צדדיתהורד את הקובץ ובחר הדפסה דו צדדי בקיפול אופקי. לאחר ההדפסה, בקיפול הדפים כסדר ההדפסה – תתקבל חוברת מסודרת.