פשט כוונות ברכת אבות לכל השנה

אומרת הגמרא:

"המתפלל צריך שיכוון ליבו בכולן ואם אינו יכול לכוון בכולן, יכוון את ליבו באחת. אמר רבי חייא אמר רב ספרא משום חד דבי רבי – באבות" ברכות ל"ד, ב'.

וכן פסק השולחן ערוך:

"המתפלל צריך שיכוין בכל הברכות. ואם אינו יכול לכוין בכולם, לפחות יכוין באבות. אם לא כיון באבות -אף על פי שכיון בכל השאר, יחזור ויתפלל". אורח חיים – סימן קא ס"ק א'

ע"פ השולחן ערוך, אם עקר רגליו ויודע שלא כיוון לכל הפחות בברכה הראשונה של תפילת עמידה – "ברכת אבות" – חובה עליו לחזור לראש התפילה ולשוב להתפלל את כל תפילת העמידה.

אדם צריך לכוון בכל תפילת שמונה עשרה את פירוש המילים שהוא מוציא מפיו. וכתב המשנה ברורה, שעל כל פנים, אם הוא לא יכול לכוון בכל תפילת שמונה עשרה, לכל הפחות שיכוון בחתימת כל אחת מהברכות תפילת העמידה למשל, "ברוך… חנון המרבה לסלוח". אבל, בברכה הראשונה של תפילת העמידה, אם לא כיוון בכל מילה ומילה – חוסר ריכוזו מעקב את כל התפילה. המשנה ברורה מביא שיש שאומרים שגם ב'מודים' צריך לכוון מילה במילה.

למה באמת כוונת הברכה הראשונה של שמונה עשרה מעקבת את כל התפילה? המשנה ברורה מסביר, "כי הוא סידור שבחו של מקום, על כן אינו בדין שיהא אז פונה לבבו לדברים אחרים". ע"כ אדם שהתפלל שמונה עשרה ולא כיוון בברכה הראשונה – לא יצא ידי חובת תפילה וצריך שוב לחזור להתפלל.

כתב הרמ"א: "והאידנא, אין חוזרין בשביל חסרון כוונה, שאף בחזרה קרוב הוא שלא יכוין, אם כן למה יחזיר?" (שם). וכן פסקו האחרונים "כיוון שהתכוון לקיים את מצוות התפילה – יצא ידי חובתו". הרמ"א והאחרונים סוברים שהמציאות מוכיחה, שמי שלא כיוון בברכת אבות, חוששים שכשם שבפעם הראשונה לא כיוון – גם בפעם השניה לא יכוון, אם כן, מה יעזור שיחזור ויתפלל פעם נוספת?!

וכן הביא המשנה ברורה בשם ה"חיי אדם" שהאדם שלא כיוון בברכת אבות, ונזכר לפני שאמר "ברוך אתה ה' מגן אברהם" שלא כיוון – יחזור שוב לראש ויתפלל מ"אלוהי אברהם".

דבר מעניין מובא במשנה ברורה בהוצאת 'דרשו' בשם ה"חזון איש" שאמר: שאדם שכבר סיים את ברכת "מגן אברהם" ונזכר שלא כיוון, ועדין לא התחיל את הברכה השניה, יהרהר בליבו את כוונת המילים ולא יחזור לראש התפילה כדי שלא יזכיר שמות לבטלה "אלוקי אברהם" "אלוקי יצחק" וכו' אלא, יחזור ויהרהר בליבו רק את כוונת המילים בברכת אבות ובזה יוצא ידי חובה.

פסיקות האחרונים "שלא יחזור" נובעות מתוך הכרת המציאות העגומה שגם אם יחזור אלף פעם – לא יכוון. אולם כולם סוברים שפסיקה זו היא בדיעבד גדול ואינה לכתחילה, וכל בר דעת שרוצה שתתקבל עבודתו ברצון, ורוצה להיות אהוב ומקורב לבורא עולם – בוודאי שלא יוכל לסבול שעבודת ה' שלו תהיה בדיעבד, ובפרט אם יוכל בנקל לרכוש לעצמו את הכלים האמיתיים.

השיעור הנ"ל נגזר מתוך שיעור "פשט כוונות תפילה עמידה של ראש השנה". והובא רק החלק השייך לכל תפילות העמידה בכל ימות השנה.

 

הלכה למעשה: מצורפים דפי הורדה של פשט כוונות ברכת אבות לכל ימות השנה. 

קובץ 1:  הקלק והורד את הקובץ להדפסה רגילה במדפסת.

קובץ 2: לבעלי מדפסת דו צדדיתהורד את הקובץ ובחר הדפסה דו צדדי בקיפול אופקי. לאחר ההדפסה, בקיפול הדפים כסדר ההדפסה – תתקבל חוברת מסודרת.