Skip to content

כור ההיתוך של הנשמות. מה עובר עלינו?

דע כי ישראל שהיו באותו הדור של שעבוד מצרים היו בחינת אותם הנצוצות של קרי שהוציא אדם הראשון באותם ק"ל שנים עד שלא נולד שת כמ"ש ז"ל. ואחר כך, באו בגלגול בדור המבול ולכן היו גם הם משחיתים זרעם על הארץ כעין השורש אשר משם נוצרו וחוצבו עד שנימוחו. וזה מה שאמר הכתוב: "וירא ה' כי רבה רעת האדם בארץ". ונודע כי הקרי נקרא רע והמוציאו נקרא רע כמו שאמר הכתוב: "ויהי ער בכור יהודה רע בעיני ה'" וכתיב "אוי לרשע רע" וכתיב "לא יגורך רע" כנדרש בספר הזוהר.

ונמצא כי הדור ההוא היו ממש רעת האדם הידוע הוא אדם הראשון וזה מה שאמר הכתוב "אמחה את האדם אשר בראתי" – הוא אדם הראשון עצמו שנברא ע"י השי"ת עצמו ואלו ניצוצותיו ורצה למחותם.

ואחר כך הם עצמם חזרו ונתגלגלו בדור הפלגה ועליהם כתיב "וירד ה' לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם" בנוי דאדם קדמאה והבן זה. ולכן נקראו בני האדם לרמוז כי היו טיפות קרי ולכן הם בני האדם דכורא בלי נוק', וגם אז הוסיפו לחטוא עוד למרוד בעליון אבל לא היו באותו עון הראשון של השחתת זרע כדור המבול.

וצריך שתדע כי ענין הנשמות הם כענין הזהב הנוצר בבטן האדמה וכשמוציאין אותו הוא מלא טינוף וסיגים דבר אשר לא ישוער ולא תואר זהב לו ולא הדר עד יתחכם הצורף להגות סיגים מכסף פעם אחר פעם זיכוך אחר זיכוך – לא ראי זה כראי זה, ובכל זיכוך מזדכך לאט לאט עד אשר כל הסיגים נפרדים מן הזהב, ואחר כך ניכר היותו זהב. וכן הענין בנשמות כי בחטאו של אדם הראשון נתערב טוב ברע ובפרט בניצוצות האלו של הקרי שהוליד בק"ל שנים.

וכבר נתבאר אצלנו בדרוש שכיבת הלילה ובק"ש שע"ה כי ניצוצות הקרי הם חשובות מאד וקדושות אלא שיוצאים ומתערבים בקליפות וצריכים בירור אחר בירור לתקנם ועל דרך זה היו אלו הניצוצות הולכות ונתקנות לאט לאט עד אשר התחילו להתקן ולהראות בחי' הזהב שבהם וזה היה בדור מצרים.

ובזה תבין טעם נכון למה נגזר עליהם אותו השעבוד הקשה שאין כמותו. כי כנגד מה שחטאו בדור המבול להשחית את זרעם – נגזר עליהם "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו" דוגמת עונש המבול עצמו.

וכנגד מה שחטאו בדור הפלגה "הבה נלבנה לבנים" כו' נאמר "וימררו את חייהם בחומר ובלבנים" כו'.

…ומה גם אותם הנשמות של הדור ההוא של משה רבנו ע"ה, וכבר נתבאר אצלנו כי משה הוא מבחינת הדעת וכן כל הדור ההוא הם מבחינת הדעת – אלא שהם יצאו אל הקליפות לסבת היותם טיפות קרי בק"ל שנים קודם שנולד שת. אבל משה היה מבחינת שת עצמו כנודע, ולכן עליו אתמר "ותרא אותו כי טוב הוא" ואינו כשאר טיפות רעות של אדם הראשון בק"ל שנה כי אחר כלם נולד שת בדמותו כצלמו אבל האחרים היו בדמות שדין ורוחין ולילין ולכן אמר משה עליהם "ואל אראה ברעתי". שער הכוונות – דרושי הפסח דרוש א.