Skip to content

הילולת הרמח"ל תשע"ו

הילולת הרמח"ל תשע"ו בציון שבכפר יאסיף

בעזרת חברים אוהבי ה' והרמח"ל זכינו לקיים את הילולת הרמח"ל לראשונה בציון הרמח"ל הקדוש בבית העלמין היהודי העתיק בכפר יאסיף. ההילולה אורגנה ע"י הרב דויד שלם יצ"ו – ראש ארגון קהילת הרמח"ל ובהשתתפות הרב מנחם מקובר יצ"ו ראש ארגון "הראנו בבניינו" ורב מכללת אמונה בירושלים.

זה המקום להודות לכל אחד מהנושאים בעול – איש איש כפי השתדלותו ומאמציו. ישלם ה' פעלכם ותהי משכורתכם שלמה מאיתו יתברך אמן.

 

למה נערכה ההילולה בכפר יאסיף ולא טבריה?

 

דברי תורה שנמסרו במקום לכבוד הרמח"ל הקדוש ושוכני עפר שסביבותיו.