מ. החכמה | מצבי הנהגת הבריאה: אמצעי ותכליתי.

מ. החכמה | ב' מצבי הנהגת הבריאה: אמצעי ותכליתי. כשנתבונן על כלל מצבי הבריאה נמצאם שניים: האחד – אמצעי. והשני – תכליתי. האמצעי הוא כלל כל מה שקורה והולך עד סוף הסיבוב. התכליתיי מה שיקרה בסוף הכל. האמצעי הוא על צורות רבות והיינו כלל מקרים רבים מתחלפים מה שאנחנו רואים שסובב …

מ. החכמה | התורה שבע"פ גנוזה בחכמת פסוקי המקרא ויוצאת ממנה.

מ. החכמה | כל התורה שבע"פ גנוזה בחכמת פסוקי המקרא ויוצאת ממנה. הנה תראה במחברות המליצה, שיסודרו מערכות של אותיות שיקראו בדרכים שונים, ויצאו מהם מאמרים שלימים, פירוש: שיקראו ביושר, ובאלכסונים, מלמטה למעלה, ומלמעלה למטה, וכיוצא בזה כפי בחירת המחבר. והנה האותיות ההן אינן מושמות שם כפי מה שיזדמן, אבל הסדר …

מ. החכמה | דעת, פרטות הספירות, שבירה ותיקון.

מ. החכמה | דעת. יש אור אחד נמנה לפעמים בכלל העשר ספירות ונקרא "דעת". אמנם האמת הוא שאינו אור שרשי כמו שהם עשר הספירות שהם עשר שרשים חלוקים זה מזה, אבל הוא הארה אחד נולדת מחיבור ב' הספירות חכמה ובינה. והנה החכמה היא מהקו הימני, והבינה מהשמאלי, על כן הדעת הזה …

מ. החכמה | יחוס תאריו לגילויו.

מ. החכמה | יחוס תאריו לגילויו. כלל גדול בענין הספירות, האדון ית"ש בבחינת פשיטותו נקרא "אין-סוף" ב"ה, "מאציל", "עלת כל העלות". ובבחינת יחסו עם ברואיו, דהיינו מה שהוא מתגלה להם ומה שהם משיגים ממנו נקרא דרך משל חכם, נבון, גדול, גבור, וכיוצא בזה מן התארים. ובחינת הענינים האלה שבעבורם יתואר בתארים …

מ. החכמה | חלקי נשמת האדם.

מ. החכמה | חלקי נשמת האדם. הנשמה של האדם מתחלקת ל-ה' בחינות נקראות "נפש", "רוח", "נשמה", "חיה", "יחידה". ובאות מה-ה' פרצופים" נפש מנוק', רוח מז"א, נשמה מאימא, חיה מאבא, יחידה מאריך אנפין. עוד יש נשמות מעולם העשיה ונקראות נפשות, ומעולם היצירה ונקראות רוחות, ומהבריאה ונקראות נשמות, ומהאצילות ונקראות נשמות לנשמות. ומלבד …

מ. החכמה | מבנים וחלוקות קליפות הסטרא אחרא.

מ. החכמה | מבנים וחלוקות קליפות הסטרא אחרא. הס"א היא כלל כחות נבראים, ויש בה תחלה עשר מקורות מקבילים והפכים לעשר ספירות, ונקראים גם כן בשם זה והיינו "עשר ספירות דקליפה", ונחלקים לד' עולמות אבי"ע – מקבילים והפכים לאבי"ע דקדושה. ואמנם ד' מדריגות של קליפה יש זו קשה מזו ובכל אחד …

מ. החכמה | מבנים בספירות. קוי החד"ר, עולמות, מילויים, פרצופים, טעמים.

מ. החכמה | מבנים בספירות. קוי החד"ר, עולמות, מילויים, פרצופים, טעמים. והנה עשר הספירות לפי חילוק החד"ר נחלקים ל-ג' חלקים ונקראים ג' קוים, "חכמה חסד ונצח" נקראים – קו החסד, ונקרא על דרך המשל ימין. "בינה גבורה הוד" – קו הדין, ונקרא שמא. "כתר תפארת ויסוד" – קו הרחמים ונקרא אמצע, …

מ. החכמה | הנהגה והשגחה בחד"ר.

מ. החכמה | הנהגה והשגחה בהטבה או להיפך ח"ו. וצריך שתדע שמכלל הספירות האלה הנה הוא הוית המצוים כלם שרצה וחידש הבורא ית' כמו שביארנו. וכן מכלל ענינם הוא הולד בנמצאים מקרים וענינים כפי גזירת החכמה העליונה, והוא מה שנקרא הנהגה והשגחה. והנה כלל המקרים הנולדים בנמצאים מתחלק לב' מינים, והם: …

מ. החכמה | שמות הספירות מהותם חיבורים והשפעתם

מ. החכמה | הספירות – כלל הגלוים כולם. וכלל כל הדברים כלם הוא מה שנקרא ספירות. ולפי בחינות אלה נזכירם בשם אורות, או מדות, או כחות, או שרשים, ונדרוש בהם דרושים שונים אחד לפי בחינה אחת ואחד לפי בחינה אחרת. וצריך שתדע שכפי התפרט ההשפעה וההארה פחות או יותר כן ייוחסו …

מ. החכמה | גילוי בדרכי נבואה.

מ. החכמה | גילוי בדרכי נבואה. והנה מלבד טעם ההבחנה שביארנו למעלה אשר הביאנו לדבר בספירות האלה בדרכים גופנים ומוחשים, עוד טעם גדול יש בדבר והוא, כי הנה גזר האדון ב"ה להיות מתגלה לבני אדם בנבואה על ידי תמונות ודמיונות נבואיים שמתוכם ישיגו ענינים אמיתים ונשגבים בסתרי רוממותו ית' והשגחתו. והנה …

מ. החכמה | יחוד ופשיטות אין סוף – שורש הספירות וההשפעות.

מ. החכמה | יחוד ופשיטות אין סוף ית' הוא שורש הספירות וההשפעות. והנה כמו שבבחינת המציאות של כל המצויים, הוא ית"ש סבת כל המציאיות וקיומם, כן בבחינת טבע ומהות השפעות המצבים והמקרים הנשפעים ממנו ית'. הנה היחוד והפשיטות שהוא הענין המיוחד לו ית' – הוא שרש כל ההשפעות השונות הנשפעות ממנו …

מ. החכמה | אין סוף, אור נאצל, ספירות.

מ. החכמה | אין סוף, אור נאצל, ספירות. ואמנם יש לנו עתה להבחין אמתת מציאותו והגילוי שרצה להגלות ונדבר בם כאלו הם עצמים נפרדים, ונאמר שאמתת מציאותו מתעלמת בתוך הגילוי שרצה להגלות, ונקרא לכלל הגילוי ההוא אור נאצל, ולפרטיו ספירות. וגם הם נדבר בם כאלו הם עצמים נפרדים מתקשרים ומתיחסים זה …

מ. החכמה | הדרגה והשתלשלות בספירות.

מ. החכמה | הדרגה והשתלשלות בספירות. הספירות אינן מגלות את עצמותו אלא את פעולותיו. והנה אע"פ שהסוגים הכללים הם עשר בלבד הנה יתפרטו לענפים וענפי ענפים במדריגות רבות וחילוקים רבים, אמנם כשנדקדק על שרשי הענינים נמצא היותם עשרה בלבד. והנה נבחין בספירות אלה מדריגות ויחסים כפי המצבים הנולדים מהם בברואים והמקרים …

מ. החכמה | הספירות – פרטי גילוי הארתו וכלים לאורו.

מ. החכמה | הספירות – פרטי גילוי הארתו ית'. והנה הגילוי הזה שזכרנו בכלל נקראהו הארה, ופרטיו נקראם ספירות, והם פרטי גילוי שהאדון ב"ה מתגלה ונמצא אל נמצאיו להיות מציאיותיהם מתהוים ומתקיימים בהתלותם בו. ואמנם כפי כל המצבים והמקרים שגזרה חכמתו ית' שימצאו בנבראים הנה כל כך הבחנות יבחנו בכלל הגילוי …

מ. החכמה | ראשית הבריאה בגילוי והארה.

מ. החכמה | ראשית הבריאה בגילוי והארה, סיבה ומקור לנבראים. והנה המציאות הזה שזכרנו שהוא ית"ש נמצא להויות – הוא מה שנקרא גילוי והארה, ובבחינה זו נקראהו ית"ש סבה ומקור לנמצאים, כיון שבגזירת רצונו – הנה ההארה הזאת סבה לנמצאים אלה כסבה הטבעית אשר היא מין אחד עם תולדתה, ולא תחדל …

מ. החכמה | תכלית הבריאה – שיכירו הנבראים מקורם.

מ. החכמה | תכלית הבריאה – שיכירו הנבראים שהוא ית' יסודם ומקורם ויהיו נסמכים עליו ית'. ואמנם צריך שתתבונן שאין הכונה לומר שהיה האדון ב"ה מוכרח בדבר הזה, שלא היה אפשר לו לברוא הנבראים זולת זה, כי הנה אי אפשר לנו לדמות בו ית' הכרח כלל כי כל יכול הוא, אמנם …

מ. החכמה | הבריאה נולדה מהארת אור כבודו.

מ. החכמה | מהארת אור כבודו יצאו הספירות ומהם נולדו המציאויות והנמצאים והן מקיימות אותן. קבלה נאמנה ביד חכמי ישראל שכיון שרצה האדון ב"ה לברוא נבראים, האיר מאור כבודו בדרך ידוע לפניו ית', ומאותו הגילוי וההארה הוליד כל ההויות והמציאויות שגזר להמציא – הם וכל חוקותיהם, כללותיהם ופרטותיהם. פירוש: שהנה ברצונו ויכלתו גזר, …

מ. החכמה | פסח. פסח מצה ומרור, ד' כוסות.

מ. החכמה | פסח מצה ומרור, ד' כוסות. הנה צירוף הגלות כבר ביארנו שזה היה מה שטיהר את ישראל והוציא מהם הזוהמא כדי שיוכלו אחר כך לקבל אור הקדושה, וזה ענין המרור שהוא "וימררו את חייהם". ואולם כשהגיע הזמן שיגאלו – הוצרך שיגלה להם גילוי מאור קדושתו ית' ובו יתדבקו נשמותיהם …

מ. החכמה | פסח. גאולת מצרים הכנה לגאולה האחרונה.

מ. החכמה | גאולת מצרים – ראשית הגילוי וההכנה לגאולה האחרונה. הנה ביציאת מצרים נבררו ישראל ונבדלו מכל העמים להיות מתעלים במדריגתם ממדריגת האנושיות החומרית ולהיות ראוים להתעטר בעטרות הקדושה. ומה שעד אותו הזמן היה חשך החומריות מתגבר בגוף וגורם לאור התורה והקדושה שלא יאיר, הנה אחר שסבלו ישראל העינוי והשעבוד …

מ. החכמה | ענין הגלגול.

מ. החכמה | ענין הגלגול. ענין הגלגול יש בו פרטים רבים מאד. אמנם כלל הענין הוא, כי כבר ביארנו איך הנפש הנבדלת מתחלקת לחלקים רבים וכללם נפש, רוח, נשמה חיה, יחידה. וגם אלה החמשה חוזרים ומתחלקים לחלקים פרטים רבים. ואמנם כל אלה אפשר להם שיחזרו ויתגלגלו בגוף שני או שלישי, וכן …