מ. החכמה | תפילות ימים נוראים: ובכן יתקדש שמך.

מ. החכמה | תפילות ימים נוראים: ובכן יתקדש שמך.

 

בקדושת השם מוסיפים "ובכן יתקדש שמך" וכו' והענין דע, כי הנה בכלל העולם יש הטוב והרע, וענפיהם במין האנושי: ישראל ואומות העולם.

והנה תיקון העולם, הוא שיהיה הטוב שולט והרע נכפה, ובמין האנושי ישראל שולטים ואומות העולם משתעבדים תחתיהם. והנה בהיות הדבר כן – הנה טוב לכל, כי הנה הקדושה מאירה בישראל ומתחזקת בם. ובהיות אומות העולם משתעבדים תחתם נתקנים על ידם ונמשך להם משך מן הקדושה ההיא.

אך אם אומות העולם מתפרצים מתחת ידי ישראל ושולטים וישראל נכנעים, הנה ישראל מפסידים ואומות העולם עצמם מפסידים.

ישראל מפסידים, שהם בשפלות והקדושה איננה מתחזקת בעולם, לפי שהמקום המיוחד לה שהוא בישראל איננו בתיקונו, וחוזקו. וכל שכן שמפסידים האומות עצמם, שאין נמשך להם מהקדושה שום הארה כלל אלא אדרבא מיטמאים והולכים ומתרחקים מן הטוב.

ואמנם סבת ב' המצבים האלה שזכרנו, הנה היא הגלות מלכותו ית' בעולמו או התעלמה, כי אם היא מתגלית הנה הטוב שולט ומגיע הדבר לישראל שהם ישלטו וההפך בהפך.

ואולם ביום ראש השנה האדון ב"ה עומד כביכול בבחינת מלך על עולמו, ועל כן הנה השעה ראויה להתפלל לפניו שיגלה מלכותו לגמרי בעולם, ויתוקן העולם על ידי זה. ועל עיקר זה נבנה כל הנוסח הנוסף הזה.

והנה בתחלה נאמר "יתקדש שמך" וכו' והיינו שיודע מלכותו בעולם, ויתגלה בהתחזקה על ישראל, וזהו "על ישראל עמך". ואמנם מזה ימשכו תיקוני העולם, והראשון שתכנם יראתו ית' בלב כל ברואיו וישתעבדו לו.