מ. החכמה | תפילות ימים נוראים: ובכן צדיקים יראו וישמחו.

מ. החכמה תפילות ימים נוראים: ובכן צדיקים יראו וישמחו.

ואולם מדריגות רבות יש בישראל כלן טובות מקבילות להארות העליונות, פירוש: יש צדיקים, יש חסידים, יש ישרים, וכבר מנו בספר התיקונים עשרה מדריגות על דרך זה. ואמנם המבוקש הוא שכלם יהיו בשמחה ברוב הארה והשפעה וכנגד זה מדריגות הרשעה יכנעו ויתבטלו, וזהו "ובכן צדיקים יראו וישמחו ועולתה תקפוץ פיה" והעיקר בהעביר עמלק מן העולם שעליו היתה השבועה שאין השם והכסא שלם עד שימחה, וזהו "כי תעביר ממשלת" וכו'.

 

ותמלוך.

והנה המצב הטוב שישאר בו העולם הוא שיהיו הברואים בכל ההכנה המצטרכת, ומלכותו ית' תהיה מתגלית עליהם תמיד, והם מקבלים מזה טובה אחר טובה עד אין תכלית. כי הנה הוא ית"ש בלתי בעל תכלית, וטובו בלתי בעל תכלית, ובהיותו שורה עליהם ומתקשר בם, ימצאו מקבלים טוב בלא תכלית וזהו "ותמלוך" וכו' והוא מה שאמר הכתוב "לדור ודור" וכו' כי מלכותו ית' יהיה לנצח נצחים. והזוכים לו נהנים בו לנצח נצחים.

והנה בסוף זה חוזר הענין להיות מעין לחתימה סמוך לחתימה והיינו "קדוש אתה" וכו'.