מ. החכמה | תפילות ימים נוראים: ענין ספר החיים.

מ. החכמה תפילות ימים נוראים: ענין ספר החיים.

הנה האדם נידון תחלה על פי מעשיו לימנות בצדיקים או ברשעים, וזה הנקרא ממש "ספר החיים" ו"ספר מתים" דהיינו:

הנקבע בין הצדיקים – הוא הנכתב בספר החיים.

והנדחה ונקבע בין הרשעים – הוא הנכתב בספר המתים.

והתלוי ועומד הוא הבינוני שאין דינו נגמר עד יום הכיפורים.

ועל זה מתפללים ואומרים זכרנו לחיים. ואמנם עוד יש הגזירות על המקרים שבעולם הזה, כי אפשר לצדיק שיתיסר מפני היותו צדיק, ואפשר שמפני צדקו יצליח. ולרשע כמו כן, אפשר שיצליח מפני היותו רשע, ואפשר שמפני רשעו יאבד, או יתיסר. ונמצאו גזירות אלה נמשכות אחרי הדין הראשון שזכרנו. ואולם על כל הגזירות האלה מתפללים "וכתוב לחיים טובים" וכן "בספר חיים ברכה" וכו'.