מ. החכמה | תפילות ימים נוראים: מלוך על כל העולם בכבודך.

מ. החכמה תפילות ימים נוראים: מלוך על כל העולם בכבודך.

"אלקינו ואלקי אבותינו מלוך". גם בנוסח זה ג' בקשות כנגד ג' עילוים שיהיו לעולם בגילוי מלכותו ית', והיינו:

"מלוך על כל העולם" – כנגד התיקון שיתקן בהארת ב' האותיות ו"ה של השם.

"והנשא" – עילוי ב', בסוד י"ה של השם.

"והופע בהדר" וכו' – עילוי ג' כנגד קוץ ה-י'.

והנה מתפללים שתהיה ההשפעה בגילוי עד שירגישו הנבראים באמתתה וזהו "וידע כל פעול" וכו'. והנה מדריגות הנבראים ג' והם "המעשים" "היצורים" "והברואים" – בבחינת הג' עולמות בריאה, יצירה, עשיה, וכנגדם "וידע כל פעול" וכו'. ואמנם "מלכותו בכל משלה", הכונה השליטה הגמורה שהאדון שולט בכל, שאפילו הרעה מחזירה לטובה.