מ. החכמה | תפילות ראש השנה: אתה זוכר מעשה עולם.

מ. החכמה תפילות ראש השנה: אתה זוכר מעשה עולם.

"אתה זוכר" וכו' הוא סדר הדין. והנה הדין נעשה בהשקפה על כל העבר ההוה והעתיד. וזהו:

"אתה זוכר מעשה עולם" והוא העבר. והנה "מעשה" רומז על הגופנים, "יצורי" על הרוחנים. והנה יש דברים שמצד שרשם הם נגלות, ומשתרשים בסוד ה-ה' תחתונה של השם, וכנגדם "מעשה עולם ויצורי קדם". ודברים שהם נסתרות משתרשים ב-ה' העליונה והיינו "לפניך נגלו כל תעלומות" וכו'.

"אתה זוכר כל המפעל" – ההוה, "מפעל" – לגופנים, "יצור" – לרוחנים.

"הכל צפוי" וכו' – העתיד.

"כי תביא חוק וזכרון" הוא כח הדין השולט ביום ראש השנה. "להפקד כל רוח" – נשמות בני האדם, "ונפש" – כל שאר הנפשות שבבעלי חיים והצומחים. "להזכר מעשים רבים" – הגופים כלם. "והמון נסתרות" – הנשמות שחוץ לגוף. "זה היום תחלת מעשיך" שביום זה מתחיל התחדשות כל הבריאה.

"ועל המדינות" הוא הדין שעל הכללים. "ובריות" הדין שעל הפרטים. "מעשה איש" – מה שמצד הבחירה. "ופקודתו" – מה שמצד הנגזר עליו, וכל זה בנגלות. "ועלילות" וכו' בנסתרות. "מחשבות אדם" – המחשבות בנגלות. "יצרי מעללי איש" בנסתרות. "וגם את נח", זה הוא ראשית שני שהיה לעולם, שהרי מה שניתן לו באדם הראשון נתמוטט ונמחה בדור המבול מפני רוב הטומאה ששלטה בעולם, ואחר כך חזר ונתחדש בנח שלא ימוט עוד.