מ. החכמה | תפילות ראש השנה: אמירת תשליך אצל הנהר.

מ. החכמה תפילות ראש השנה: אמירת תשליך אצל הנהר.

ענין מנהג אמירת פסוקי "מי אל כמוך" ביום ראש השנה על הנהר, הוא כי הנה בראש השנה:

מחדש האדון ב"ה כל מציאות הנמצאים,

ומתכוין לקבוע הטוב שבהם שישאר לנצח,

ולדחות הרע שבהם, עד שתטהר הבריאה ממנו,

ותהיה ראויה ליאור באור פניו לנצח נצחים.

והנה ברחמיו ית', נושא העונות ועובר על הפשעים כפי מה שאפשר לפי נימוס צדקתו למי שזוכה לזה, וכל הרע שנתגבר בבריאה דוחה אותו ומעבירו מן המציאות, וענין זה נכלל בפסוקים אלה "מי אל כמוך… ותשליך במצולות ים" וכו'.

ואמנם בהיות שמן הראוי תמיד להשתמש מדברי העולם הזה לעניני ההילול לפניו ית' כפי מה שנרמז מסתרי חכמתו ית' בצורות הנמצאים האלה וחוקותיהם, על כן הולכים אל המים, שמראים בצורתם ענין השתקעות השוקעים בם, ומראה על רז מרזי הנהגתו ית' שמשקע ומעביר הרע מבריותיו באופן שלא ישאר ממנו רושם כלל, וכמו שמבאר הנביא עצמו בדבריו "ותשליך במצולות ים כל חטאתם".