מ. החכמה | פסח. גאולת מצרים הכנה לגאולה האחרונה.

מ. החכמה גאולת מצרים – ראשית הגילוי וההכנה לגאולה האחרונה.

הנה ביציאת מצרים נבררו ישראל ונבדלו מכל העמים להיות מתעלים במדריגתם ממדריגת האנושיות החומרית ולהיות ראוים להתעטר בעטרות הקדושה. ומה שעד אותו הזמן היה חשך החומריות מתגבר בגוף וגורם לאור התורה והקדושה שלא יאיר, הנה אחר שסבלו ישראל העינוי והשעבוד הגדול שסבלו – נתפייסה מדת הדין ונשאר המקטרג בלי מענה, ונזמנו ליאור באור העליון. והנה בלילה זה כל זה מתחדש ומתעורר מה שנעשה בראשונה וזה עצמו סיוע אל הגאולה האחרונה שתעשה. ואמנם עיקר הסדר תלוי ב-ד' דברים והם "פסח, מצה, מרור ו-ד' כוסות" ועתה נבאר עניינם.