מ. החכמה | הבריאה נולדה מהארת אור כבודו.

מ. החכמה מהארת אור כבודו יצאו הספירות ומהם נולדו המציאויות והנמצאים והן מקיימות אותן.

קבלה נאמנה ביד חכמי ישראל שכיון שרצה האדון ב"ה לברוא נבראים, האיר מאור כבודו בדרך ידוע לפניו ית', ומאותו הגילוי וההארה הוליד כל ההויות והמציאויות שגזר להמציא – הם וכל חוקותיהם, כללותיהם ופרטותיהם. פירוש: שהנה ברצונו ויכלתו גזר, שמהיות הוא ית"ש מתגלה – בגילוי ההוא ימשכו כמסובב מסבתו כל ההויות והמציאיות בכל הגבולות שרצה בם. וכן מהיותו מתמיד בגילוי ההוא – תמשך התמדת קיום ההויות ההם בגבולותיהם כלם, שאילו הוא ית"ש היה סר מהאיר בדרך הזה – מציאות כלם היה מתבטל ברגע אחד.