מ. החכמה | הספירות – פרטי גילוי הארתו וכלים לאורו.

מ. החכמה הספירות – פרטי גילוי הארתו ית'.

והנה הגילוי הזה שזכרנו בכלל נקראהו הארה, ופרטיו נקראם ספירות, והם פרטי גילוי שהאדון ב"ה מתגלה ונמצא אל נמצאיו להיות מציאיותיהם מתהוים ומתקיימים בהתלותם בו. ואמנם כפי כל המצבים והמקרים שגזרה חכמתו ית' שימצאו בנבראים הנה כל כך הבחנות יבחנו בכלל הגילוי הזה שהוא הסבה לכלם. ואולם הקבלה שבידנו היא שהפרטים האלה כלם נכללים תחת י' סוגים ונקראים עשר ספירות, וכלם אינם אלא אורו ית' שנמצא לנמצאים כפי מה שצריך להם, ונבחנים בו הבחנות האלה לא מצד עצמו אלא מצד הנמצאים כפי בחינותיהם מצביהם ומקריהם.

 

הספירות, כלים לאורו הפשוט.

והנה כמו שנתגלה ית"ש ב-י' גילוים אלה – כן ברא עשר נבראים זכים ורוחנים בתכלית מה שאפשר שימצא בנמצאים, והוא ית"ש בעשר גילוייו מסתתר בהם וזורח מתוכם, וגם הם נקראים עשר ספירות, והם הנקראים כלים ממש כי הנה הם כמו כלים לאורו ית' המתעלם בתוכם.

ו-י' גילוייו ית' נקראים עצמות שאינם דבר אחר זולתו ית' אלא אורו המיוחד הוא המתגלה לנבראים כמו שראוי להם, ואף  על פי כן בדרך השאלה נקרא לבחינות מן הגילויים האלה כלים, ולבחינות אחרות עצמות, מן הטעם שנבאר לפנים בס"ד. והנה עשר מאורות אלה שזכרנו אע"פ שהם בתכלית הזכות והרוחניות לא נתאר להם תואר אלהות כלל, כי אינם אלא ברואים נבראים ממנו ית', ונפרדים זה מזה, ושייכים בהם מקרים וגבולים מה שאין שייך בו ית' כלל ועיקר.