מ. החכמה | אין סוף, אור נאצל, ספירות.

מ. החכמה אין סוף, אור נאצל, ספירות.

ואמנם יש לנו עתה להבחין אמתת מציאותו והגילוי שרצה להגלות ונדבר בם כאלו הם עצמים נפרדים, ונאמר שאמתת מציאותו מתעלמת בתוך הגילוי שרצה להגלות, ונקרא לכלל הגילוי ההוא אור נאצל, ולפרטיו ספירות. וגם הם נדבר בם כאלו הם עצמים נפרדים מתקשרים ומתיחסים זה לזה, ונבחין התכלית בכללם ובפרטיהם, ונבאר סבותיהם ותולדותיהם קודמיהם, ונמשכיהם בכל מה שנזכיר, ונבאר בעצמים המוחשים.

ולאמתת מציאותו ית' נקרא אין סוף ונאמר שהוא מסתתר ומתחפש בתוך הספירות. והנה נבחין מה שיש להבחין ביחס הספירות עם הברואים, וביחסיהם זה עם זה, וביחסיהם עם האין סוף ב"ה.

 ואין בכל זה שינוי כלל בו ית', כי אפילו באדם המתחפש אין שינוי וכמו שביארנו כל שכן בו ית' שהוא כל יכול, ויכול לעשות בלי שום גבול מה שאי אפשר לשום נברא שיעשהו אלא בגבולים מיוחדים. והנה לפי מה שנבין בהנהגתו ית' נבאר יחסים בספירות בדרכים שונים, ונדרוש בם דרושים גופנים על העיקר הזה שביארתי וזכור זה מאד.