מ. החכמה | הנהגה והשגחה בחד"ר.

מ. החכמה הנהגה והשגחה בהטבה או להיפך ח"ו.

וצריך שתדע שמכלל הספירות האלה הנה הוא הוית המצוים כלם שרצה וחידש הבורא ית' כמו שביארנו. וכן מכלל ענינם הוא הולד בנמצאים מקרים וענינים כפי גזירת החכמה העליונה, והוא מה שנקרא הנהגה והשגחה.

והנה כלל המקרים הנולדים בנמצאים מתחלק לב' מינים, והם: תיקון והפסד – כללים או חלקיים. פירוש שיקרה לאחד מן הנמצאים כלו או לחלקים ממנו. ופעולת ב' הענינים האלה נקראת הטבה והרעה.

והנה רצה האדון ב"ה שתהיה ההארה הנזכרת שהיא גילויו באותם הדרכים והגבולים שרצה להגלות – סבה לכל זה שמאחד ההארות. או נאמר, באחד מבחינות ההארה יולד ענין הנמצאים שיהיה מכלל ההטבה. ומבחינה אחרת יולד ענין אחר שהוא מכלל ההרעה.

 

חד"ר – חסד, דין ורחמים, ג' דרכי הארות ההנהגה.

והנה כשנבחין כללי דרכי ההארה לפי מה שמולידים מן המקרים נמצאם ג':

כלל שרש ההטבה ונקרא חסד.

שרש ההרעה ונקרא דין.

והממוצע בין ההטבה וההרעה ונקרא רחמים.

ועל פי שרש זה נקרא קצת מן ההארות "חסדים", וקצתם דינים ויקראום בעלי החכמה – "גבורות". והנה כל מה שהוא ריבוי השפעה והארה נקראהו חסד, וכל מה שהוא העלם ומיעוט נקראהו דין.

ואמנם כבר הקדמנו שכמו שכל ההנהגה נולדת מהספירות, גם כל הנמצאים נולדים מהם. ונמצא שכל הארה יש לה ב' תולדות: אחד בנמצאות, ואחד במקריהם דהיינו ההנהגה בהם.

ואולם עניני ההנהגה מובנים הם אצלנו ועומדים אנו על תוכנם. כי הנה נבחין מה שהוא הטבה ומה שהוא הרעה, מה שהוא ריבוי והארה ומה שהוא העלם וחסרון. וכשקבצנו המינים לסוגים נמצאו הסוגים ג' והם חד"ר – חסד דין ורחמים שזכרנו, ועל פי זה העלינו תארים אלה לספירות כפי התולדה הנולדת מהם בהנהגה.

אך הנמצאים למיניהם כפי אורותיהם העצמיות אינן נודעים לנו, ולא נוכל לקבץ אותם לסוגים, ולא נוכל לתאר בהם תארים מיוחדים לספירות על מה שיולידום. אבל נזכיר הספירות בתוארים הראוים להם כפי ההנהגה וניחס להם בנמצאים אותם שנולדים מהם. דרך משל נאמר שהזהב יוצא מן הדין, ורומז עליו. והכסף, מן החסד ורומז עליו וכיוצא בזה. ואנחנו לא נבחין יותר דין בהמצאת הזהב מבהמצאת הכסף, ולא יותר חסד בהמצאת הכסף מהזהב,.אבל הכונה שמן הספירה שממנה נשפע החסד בהנהגה יולד הכסף בנמצאים וכן כל כיוצא בזה. ועל פי הכלל הזה צריך שתתבונן בדרושים להבחין בתוארים אם הם מיוחדים בדרוש ההוא כפי הנשואים שבו, או אם הם בלתי מיוחדים ונמשכים אחר נשואים אחרים וטעם אחר וכמו שביארנו.