מ. החכמה | יחוס תאריו לגילויו.

מ. החכמה יחוס תאריו לגילויו.

כלל גדול בענין הספירות, האדון ית"ש בבחינת פשיטותו נקרא "אין-סוף" ב"ה, "מאציל", "עלת כל העלות".

ובבחינת יחסו עם ברואיו, דהיינו מה שהוא מתגלה להם ומה שהם משיגים ממנו נקרא דרך משל חכם, נבון, גדול, גבור, וכיוצא בזה מן התארים.

ובחינת הענינים האלה שבעבורם יתואר בתארים שזכרנו נקראות בהחלט: גדולה, גבורה, חכמה, בינה, וכיוצא.