מ. החכמה | דעת, פרטות הספירות, שבירה ותיקון.

מ. החכמה דעת.

יש אור אחד נמנה לפעמים בכלל העשר ספירות ונקרא "דעת". אמנם האמת הוא שאינו אור שרשי כמו שהם עשר הספירות שהם עשר שרשים חלוקים זה מזה, אבל הוא הארה אחד נולדת מחיבור ב' הספירות חכמה ובינה. והנה החכמה היא מהקו הימני, והבינה מהשמאלי, על כן הדעת הזה היוצא מהם יהיה מורכב וכלול מב' הבחינות – הימין והשמאל, והנה נקרא אמצע.

ויאמרו שהוא כלול מחסדים וגבורות, פירוש: אורות מבחינת החסד שהוא הקו הימיני, ואורות מבחינת הדין שהוא הקו השמאלי. והנה בזה יהיה קו האמצעי דעת תפארת יסוד. עוד, דעת נחשב כמו נשמת הו' קצוות כלם – דהיינו פנימיותם.

 

כל אור כולל י' אורות פרטיים.

דע שכל עולם נדרש בו עשר ספירות. וכל ספירה כוללת עשר, וכן כל אחד מהעשר כוללת עוד עשר, וכן עד אין תכלית, באופן שכל אור ואור שנבחין ונזכיר באורות, נבין בו היותו כולל עשר – וזכור זה.

 

שבירה ותיקון – דרכי הגעת ההשפעה למקבלים.

הנה כלל ההשפעות הנשפעות ממנו ית' לנמצאיו שהם הם הספירות כמו שבארתי לעיל, כבר ביארנו שיבחן בהם הסידור והיחס בין זו לזו, ושבהיותן בסידור הראוי – יצא מזה היות הנבראים בהצלחה. ואולם אין ענין הסידור הזה כסידור שבעצמים הנפרדים, אבל הוא סידור יבחן בם מצד תולדתם במקבלים.
ובהגיע ההשפעות אל המקבלים בחיבור נאמר שהן מחוברות, ובהעדר זה נאמר שהן בלתי מחוברות. וכן בהגיען כפי מה שנאות במקבלים נאמר שהן סדורות, ואם לא נאמר שהן בלתי סדורות, אע"פ שבעצמן באמת אין שינוי, ועל דרך זה ידרש בהן שבירה ותיקון.