מ. החכמה | התורה שבע"פ גנוזה בחכמת פסוקי המקרא ויוצאת ממנה.

מ. החכמה כל התורה שבע"פ גנוזה בחכמת פסוקי המקרא ויוצאת ממנה.

הנה תראה במחברות המליצה, שיסודרו מערכות של אותיות שיקראו בדרכים שונים, ויצאו מהם מאמרים שלימים, פירוש: שיקראו ביושר, ובאלכסונים, מלמטה למעלה, ומלמעלה למטה, וכיוצא בזה כפי בחירת המחבר.

והנה האותיות ההן אינן מושמות שם כפי מה שיזדמן, אבל הסדר הוא: שבתחלה יסדר המחבר כל המאמרים שירצה לכלול במערכתו, אחר כך יתחכם לסדר מערכת האותיות בדרך שעל ידי כל הצירופים ההם שיצטרפו באותם הדרכים שיבחר – יכללו כל אותם המאמרים שתיקן מתחלה. והנה מי שיצרף אותם האותיות בכל אותם הצירופים – יוציא כל המאמרים שכלל המחבר במערכתו ולא ישאר שום מאמר שלא יצא – אם יצרף המצרף כל הצירופים שאפשר לצרף באותם הדרכים שבחר המחבר. וכן, לא יוציא שום מאמר חדש לא שיערו המחבר תחלה ולא כלל אותו במערכתו, אם ישמור החוקים שחקק לו המחבר.

ואמנם דומה לזה הוא ענין כתבי הקדש, כי הנה הוא ית"ש בחכמתו הקיף וכלל כל הענינים האמיתים שבנושאים האמורים בכתבי הקדש.

ואולם אחרי שערו כל הענינים האלה, ערך ערך מלות, שהם מלות פסוקי המקרא. והנה הן מסודרות בתכונה זו שכאשר יתפרשו בכל הפירושים ששייך בהן כפי מדות ידועות, יצאו מהן כל הענינים האמיתים שבנושא שהם נכללים במלות ההן עם כל ביאוריהן.

והנה נמצא כל הכתוב, דומה אל מערכת האותיות, והביאורים השייכים במלותיו – דומים אל הצירופים השייכים באותיות המערכת כפי החוקים שחקק לזה המסדר. והענינים היוצאים מביאורי המלות כמאמרים היוצאים מצירופי האותיות. וכמו שהמאמרים ההם שוערו מתחלה ועל פיהם סודרו האותיות באופן שיצטרפו באותם הצירופים, כן הענינים שוערו מתחלה ועל פיהם סודרו מלות הכתובים שיתכנו בהם אותם הביאורים.

וכמו שהמצרף האותיות בכל אותם הצירופים לא יסתר ממנו שום מאמר מהמאמרים שכלל שם המחבר וגם לא יוסיף עליהם, כן אלו יבוארו הכתובים בכל הביאורים השייכים בהם לא היו נעלמים שום אחד מהענינים שרצה וכלל בם המחבר [בו] וגם לא היה נוסף עליהם דבר. ואמנם אחרי הוצאת הענינים האלה מהכתובים, עדיין צריך עיון אחר לדעת לישבם בנושאם, והיינו לדעת באיזה יחם הם עם הנושא, ואיך יקוימו בו והבן.