מ. החכמה | מצבי הנהגת הבריאה: אמצעי ותכליתי.

מ. החכמה ב' מצבי הנהגת הבריאה: אמצעי ותכליתי.

כשנתבונן על כלל מצבי הבריאה נמצאם שניים: האחד – אמצעי. והשני – תכליתי.

האמצעי הוא כלל כל מה שקורה והולך עד סוף הסיבוב.

התכליתיי מה שיקרה בסוף הכל.

האמצעי הוא על צורות רבות והיינו כלל מקרים רבים מתחלפים מה שאנחנו רואים שסובב והולך בעולם.

התכליתיי יש לו צורה אחת לבד, והוא שיהיו הברואים דבקים בבורא ית', ושכינתו שורה עליהם בתמידות – לא יפרדו ממנו ולא יפרד מהם, ויהיו נמשכים אחריו לגמרי כצל אחר הגוף.

והנה סבת כל המצבים האלה הוא השפעתו ית' אל הברואים והמצאו להם. כי כשיעור המצאו להם – כן יהיה המצב שימצאו הם בו.

והנה כשיגלה האדון ב"ה לפי מה שחק טובו נותן ויחודו האמיתי, תולדת זה בנמצאים יהיה המצב התכליתי שזכרנו.

ובהיותו יתברך שמו, מתגלה להם לא כפי חק יחודו ושלימותו אלא כפי איזה טעם אחר, הנה לא יולד בם המצב שזכרנו אלא מצב שיתיחס לגילוי ההוא שיתגלה. והנה באמת כלל כל המצבים שתחת המצב האמצעי הם נמשכים מגילוים שהוא יתברך שמו מתגלה לא כחק שלימותו אלא כפי מה רוצה שיולד בברואים כפי גזירת החכמה.

 

היחס בין הנהגת האמצעי לתכליתי.

ואולם המצב האמצעי בכל חלקיו, אע"פ שבצורתו הוא שונה מאד מהתכליתי, אעפ"כ אינו נוטה ממנו במהלכו – כל שכן שאינו מתנגד אליו אלא אדרבא הוא הולך מהלך השגתו, כי הוא אמצעי שצריך שיקדם לו כדי שיוכל להגיע הוא בסוף הכל.

והנה כל ההבחנות שנבחין במצבים שהם התולדות – נבחין בהשפעה שהוא הסבה וכמו שבארנו במקום אחר. והנה נמצא שההשפעה העיקרית היא אותה שכפי יחודו ית', והשאר אינם אלא אמצעיים לבא לזה ומשמשים לה.

 

הנהגת הברואים לעתיד לבוא תהיה כהנהגת המלאכים כיום – תכליתית.

ואמנם המלאכים גם עכשיו כבר הם במצב שצורתו כצורת המצב שיהיה לכל הברואים באחרונה, והיינו שהם דביקים בו ית', ושכינתו שורה עליהם ומנהיגתם לאשר תחפוץ, ואחריה הם נמשכים תמיד כצל אחר הגוף שזכרנו למעלה. והנה הם מודים לפניו ית' על טוב חלקם, כמו שצריך להודות על כל מדה טובה ואומרים "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד". והיינו, "שם כבוד מלכותו" רוצה לומר אותו ההתרוממות שהוא ית"ש מתרומם עליהם ואותה ההשראה ששורה עליהם, ומשעבדתם למלכותו ית' להמשך ולהתנהג אחריו תמיד, שהרי הוא עצמו ית' מתכבד בזה, שזהו מה שחפץ שיהיו לו נבראים קדושים נמשכים אחריו ונהנים בטובו.

ואמנם בני האדם עתה אינם במצב זה אלא עתידים להיות, ורק יעקב אבינו ע"ה זכה לו ובבחינה מה שמגיע לבנים אביהם יש לנו קצת מן הקצת ממנו, ובבחינה זו אנו משבחים זה השבח אך בחשאי זולתי יום הכיפורים שאנו מתעלים קצת לבחינת המלאכים.