Skip to content

משכני עליון

משכני עליון | פרק ט'. משניות משכני עליון משנה ה'.

עמודים נוספים בפרק זהמשכני עליון | פרק ט'. משניות משכני עליון משנה א'.משכני עליון | פרק ט'. משניות משכני עליון משנה ב'.משכני עליון | פרק… Read More »משכני עליון | פרק ט'. משניות משכני עליון משנה ה'.

משכני עליון | פרק ט'. משניות משכני עליון משנה ד'.

עמודים נוספים בפרק זהמשכני עליון | פרק ט'. משניות משכני עליון משנה א'.משכני עליון | פרק ט'. משניות משכני עליון משנה ב'.משכני עליון | פרק… Read More »משכני עליון | פרק ט'. משניות משכני עליון משנה ד'.

משכני עליון | פרק ט'. משניות משכני עליון משנה ג'.

עמודים נוספים בפרק זהמשכני עליון | פרק ט'. משניות משכני עליון משנה א'.משכני עליון | פרק ט'. משניות משכני עליון משנה ב'.משכני עליון | פרק… Read More »משכני עליון | פרק ט'. משניות משכני עליון משנה ג'.

משכני עליון | פרק ט'. משניות משכני עליון משנה ב'.

עמודים נוספים בפרק זהמשכני עליון | פרק ט'. משניות משכני עליון משנה א'.משכני עליון | פרק ט'. משניות משכני עליון משנה ב'.משכני עליון | פרק… Read More »משכני עליון | פרק ט'. משניות משכני עליון משנה ב'.

משכני עליון | פרק ט'. משניות משכני עליון משנה א'.

עמודים נוספים בפרק זהמשכני עליון | פרק ט'. משניות משכני עליון משנה א'.משכני עליון | פרק ט'. משניות משכני עליון משנה ב'.משכני עליון | פרק… Read More »משכני עליון | פרק ט'. משניות משכני עליון משנה א'.

משכני עליון | פרק ח'. מים יוצאים מבית קודש הקדשים.

עמודים נוספים בפרק זהמשכני עליון | פרק ח'. דרכי עליית העולמות ויושביהם, והולכת השפע.משכני עליון | פרק ח'. מעלות מעזרת נשים, ובין אולם למזבח.משכני עליון… Read More »משכני עליון | פרק ח'. מים יוצאים מבית קודש הקדשים.

משכני עליון | פרק ח'. דרכי כניסת ויציאת עולי הרגל.

עמודים נוספים בפרק זהמשכני עליון | פרק ח'. דרכי עליית העולמות ויושביהם, והולכת השפע.משכני עליון | פרק ח'. מעלות מעזרת נשים, ובין אולם למזבח.משכני עליון… Read More »משכני עליון | פרק ח'. דרכי כניסת ויציאת עולי הרגל.

משכני עליון | פרק ח'. שער הפונה קדים.

עמודים נוספים בפרק זהמשכני עליון | פרק ח'. דרכי עליית העולמות ויושביהם, והולכת השפע.משכני עליון | פרק ח'. מעלות מעזרת נשים, ובין אולם למזבח.משכני עליון… Read More »משכני עליון | פרק ח'. שער הפונה קדים.

משכני עליון | פרק ח'. מעלות מעזרת נשים, ובין אולם למזבח.

עמודים נוספים בפרק זהמשכני עליון | פרק ח'. דרכי עליית העולמות ויושביהם, והולכת השפע.משכני עליון | פרק ח'. מעלות מעזרת נשים, ובין אולם למזבח.משכני עליון… Read More »משכני עליון | פרק ח'. מעלות מעזרת נשים, ובין אולם למזבח.

משכני עליון | פרק ח'. דרכי עליית העולמות ויושביהם, והולכת השפע.

עמודים נוספים בפרק זהמשכני עליון | פרק ח'. דרכי עליית העולמות ויושביהם, והולכת השפע.משכני עליון | פרק ח'. מעלות מעזרת נשים, ובין אולם למזבח.משכני עליון… Read More »משכני עליון | פרק ח'. דרכי עליית העולמות ויושביהם, והולכת השפע.

משכני עליון | פרק ז'. חיל, תיקון הנבדלים.

עמודים נוספים בפרק זהמשכני עליון | פרק ז'. שלשה סדרים בנתינת השפע.משכני עליון | פרק ז'. סורג – התחדשות הנבראים.משכני עליון | פרק ז'. חיל,… Read More »משכני עליון | פרק ז'. חיל, תיקון הנבדלים.

משכני עליון | פרק ז'. סורג – התחדשות הנבראים.

עמודים נוספים בפרק זהמשכני עליון | פרק ז'. שלשה סדרים בנתינת השפע.משכני עליון | פרק ז'. סורג – התחדשות הנבראים.משכני עליון | פרק ז'. חיל,… Read More »משכני עליון | פרק ז'. סורג – התחדשות הנבראים.

משכני עליון | פרק ז'. שלשה סדרים בנתינת השפע.

עמודים נוספים בפרק זהמשכני עליון | פרק ז'. שלשה סדרים בנתינת השפע.משכני עליון | פרק ז'. סורג – התחדשות הנבראים.משכני עליון | פרק ז'. חיל,… Read More »משכני עליון | פרק ז'. שלשה סדרים בנתינת השפע.

משכני עליון | פרק ו'. שערי הר הבית.

עמודים נוספים בפרק זהמשכני עליון | פרק ו'. סדרי ההשפעה.

משכני עליון | פרק ו'. עזרת נשים.

עמודים נוספים בפרק זהמשכני עליון | פרק ו'. סדרי ההשפעה.

משכני עליון | פרק ו'. המסיבה.

עמודים נוספים בפרק זהמשכני עליון | פרק ו'. סדרי ההשפעה.

משכני עליון | פרק ו'. המונח.

עמודים נוספים בפרק זהמשכני עליון | פרק ו'. סדרי ההשפעה.

משכני עליון | פרק ו'. היכל: ל"ג תאים סביב הבית.

עמודים נוספים בפרק זהמשכני עליון | פרק ו'. סדרי ההשפעה.משכני עליון | פרק ו'. היכל: ל"ג תאים סביב הבית.משכני עליון | פרק ו'. המונח.משכני עליון… Read More »משכני עליון | פרק ו'. היכל: ל"ג תאים סביב הבית.

משכני עליון | פרק ו'. סדרי ההשפעה.

עמודים נוספים בפרק זהמשכני עליון | פרק ו'. סדרי ההשפעה.

משכני עליון | פרק ה'. לשכת המלבוש.

עמודים נוספים בפרק זהמשכני עליון | פרק ה'. סדר העבודה. (פעולת הקרבן והקטורת).משכני עליון | פרק ה'. סדר הקרבן.משכני עליון | פרק ה'. סדר ההקרבה.… Read More »משכני עליון | פרק ה'. לשכת המלבוש.

משכני עליון | פרק ה'. לשכת השיר.

עמודים נוספים בפרק זהמשכני עליון | פרק ה'. סדר העבודה. (פעולת הקרבן והקטורת).משכני עליון | פרק ה'. סדר הקרבן.משכני עליון | פרק ה'. סדר ההקרבה.… Read More »משכני עליון | פרק ה'. לשכת השיר.

משכני עליון | פרק ה'. לשכת המדיחים.

עמודים נוספים בפרק זהמשכני עליון | פרק ה'. סדר העבודה. (פעולת הקרבן והקטורת).משכני עליון | פרק ה'. סדר הקרבן.משכני עליון | פרק ה'. סדר ההקרבה.… Read More »משכני עליון | פרק ה'. לשכת המדיחים.

משכני עליון | פרק ה'. שחיטה בצפון. בית המטבחיים.

עמודים נוספים בפרק זהמשכני עליון | פרק ה'. סדר העבודה. (פעולת הקרבן והקטורת).משכני עליון | פרק ה'. סדר הקרבן.משכני עליון | פרק ה'. סדר ההקרבה.… Read More »משכני עליון | פרק ה'. שחיטה בצפון. בית המטבחיים.

משכני עליון | פרק ה'. פעולת הקרבן למלאכים ולנשמות.

עמודים נוספים בפרק זהמשכני עליון | פרק ה'. סדר העבודה. (פעולת הקרבן והקטורת).משכני עליון | פרק ה'. סדר הקרבן.משכני עליון | פרק ה'. סדר ההקרבה.… Read More »משכני עליון | פרק ה'. פעולת הקרבן למלאכים ולנשמות.

משכני עליון | פרק ה'. סדר ההקרבה. בית החליפות.

עמודים נוספים בפרק זהמשכני עליון | פרק ה'. סדר העבודה. (פעולת הקרבן והקטורת).משכני עליון | פרק ה'. סדר הקרבן.משכני עליון | פרק ה'. סדר ההקרבה.… Read More »משכני עליון | פרק ה'. סדר ההקרבה. בית החליפות.

משכני עליון | פרק ה'. סדר הקרבן.

עמודים נוספים בפרק זהמשכני עליון | פרק ה'. סדר העבודה. (פעולת הקרבן והקטורת).משכני עליון | פרק ה'. סדר הקרבן.משכני עליון | פרק ה'. סדר ההקרבה.… Read More »משכני עליון | פרק ה'. סדר הקרבן.

משכני עליון | פרק ה'. סדר העבודה. (פעולת הקרבן והקטורת).

עמודים נוספים בפרק זהמשכני עליון | פרק ה'. סדר העבודה. (פעולת הקרבן והקטורת).משכני עליון | פרק ה'. סדר הקרבן.משכני עליון | פרק ה'. סדר ההקרבה.… Read More »משכני עליון | פרק ה'. סדר העבודה. (פעולת הקרבן והקטורת).

משכני עליון | פרק ד'. התאים שבצידי השער.

עמודים נוספים בפרק זהמשכני עליון | פרק ד'. עזרות חצרות ואולמות.משכני עליון | פרק ד'. עזרת נשים, עזרת ישראל ושעריה.משכני עליון | פרק ד'. שלשה… Read More »משכני עליון | פרק ד'. התאים שבצידי השער.

משכני עליון | פרק ד'. שלשה אולמי עזרת ישראל.

עמודים נוספים בפרק זהמשכני עליון | פרק ד'. עזרות חצרות ואולמות.משכני עליון | פרק ד'. עזרת נשים, עזרת ישראל ושעריה.משכני עליון | פרק ד'. שלשה… Read More »משכני עליון | פרק ד'. שלשה אולמי עזרת ישראל.

משכני עליון | פרק ד'. עזרת נשים, עזרת ישראל ושעריה.

עמודים נוספים בפרק זהמשכני עליון | פרק ד'. עזרות חצרות ואולמות.משכני עליון | פרק ד'. עזרת נשים, עזרת ישראל ושעריה.משכני עליון | פרק ד'. שלשה… Read More »משכני עליון | פרק ד'. עזרת נשים, עזרת ישראל ושעריה.

משכני עליון | פרק ד'. עזרות חצרות ואולמות.

עמודים נוספים בפרק זהמשכני עליון | פרק ד'. עזרות חצרות ואולמות.משכני עליון | פרק ד'. עזרת נשים, עזרת ישראל ושעריה.משכני עליון | פרק ד'. שלשה… Read More »משכני עליון | פרק ד'. עזרות חצרות ואולמות.

משכני עליון | פרק ג'. גובה הבית. סוד בית ותקרה.

עמודים נוספים בפרק זהמשכני עליון | פרק ג'. קודש הקדשים והיכל.משכני עליון | פרק ג'. חומת הכותל המזרחי ושער קודש הקדשים.משכני עליון | פרק ג'.… Read More »משכני עליון | פרק ג'. גובה הבית. סוד בית ותקרה.

משכני עליון | פרק ג'. אתיק אל אתיק. דלתות ההיכל. גובה הפתחים.

עמודים נוספים בפרק זהמשכני עליון | פרק ג'. קודש הקדשים והיכל.משכני עליון | פרק ג'. חומת הכותל המזרחי ושער קודש הקדשים.משכני עליון | פרק ג'.… Read More »משכני עליון | פרק ג'. אתיק אל אתיק. דלתות ההיכל. גובה הפתחים.

משכני עליון | פרק ג'. כרובים ודקלים על הקירות. חלונות אטומים.

עמודים נוספים בפרק זהמשכני עליון | פרק ג'. קודש הקדשים והיכל.משכני עליון | פרק ג'. חומת הכותל המזרחי ושער קודש הקדשים.משכני עליון | פרק ג'.… Read More »משכני עליון | פרק ג'. כרובים ודקלים על הקירות. חלונות אטומים.

משכני עליון | פרק ג'. צפוי החומות בעץ וזהב.

עמודים נוספים בפרק זהמשכני עליון | פרק ג'. קודש הקדשים והיכל.משכני עליון | פרק ג'. חומת הכותל המזרחי ושער קודש הקדשים.משכני עליון | פרק ג'.… Read More »משכני עליון | פרק ג'. צפוי החומות בעץ וזהב.

משכני עליון | פרק ג'. מנורה, שולחן ומזבח הפנימי.

עמודים נוספים בפרק זהמשכני עליון | פרק ג'. קודש הקדשים והיכל.משכני עליון | פרק ג'. חומת הכותל המזרחי ושער קודש הקדשים.משכני עליון | פרק ג'.… Read More »משכני עליון | פרק ג'. מנורה, שולחן ומזבח הפנימי.

משכני עליון | פרק ג'. פרוכת שער קודש הקדשים. ארון העדות.

עמודים נוספים בפרק זהמשכני עליון | פרק ג'. קודש הקדשים והיכל.משכני עליון | פרק ג'. חומת הכותל המזרחי ושער קודש הקדשים.משכני עליון | פרק ג'.… Read More »משכני עליון | פרק ג'. פרוכת שער קודש הקדשים. ארון העדות.

משכני עליון | פרק ג'. עובי חומת ההיכל והאולם. שער האולם וב' עמודיו.

עמודים נוספים בפרק זהמשכני עליון | פרק ג'. קודש הקדשים והיכל.משכני עליון | פרק ג'. חומת הכותל המזרחי ושער קודש הקדשים.משכני עליון | פרק ג'.… Read More »משכני עליון | פרק ג'. עובי חומת ההיכל והאולם. שער האולם וב' עמודיו.

משכני עליון | פרק ג'. בית החליפות.

עמודים נוספים בפרק זהמשכני עליון | פרק ג'. קודש הקדשים והיכל.משכני עליון | פרק ג'. חומת הכותל המזרחי ושער קודש הקדשים.משכני עליון | פרק ג'.… Read More »משכני עליון | פרק ג'. בית החליפות.

משכני עליון | פרק ג'. אולם ההיכל.

עמודים נוספים בפרק זהמשכני עליון | פרק ג'. קודש הקדשים והיכל.משכני עליון | פרק ג'. חומת הכותל המזרחי ושער קודש הקדשים.משכני עליון | פרק ג'.… Read More »משכני עליון | פרק ג'. אולם ההיכל.

משכני עליון | פרק ג'. שער ההיכל ושני פשפשין לצדיו.

עמודים נוספים בפרק זהמשכני עליון | פרק ג'. קודש הקדשים והיכל.משכני עליון | פרק ג'. חומת הכותל המזרחי ושער קודש הקדשים.משכני עליון | פרק ג'.… Read More »משכני עליון | פרק ג'. שער ההיכל ושני פשפשין לצדיו.

משכני עליון | פרק ג'. ענין החומות והשערים.

עמודים נוספים בפרק זהמשכני עליון | פרק ג'. קודש הקדשים והיכל.משכני עליון | פרק ג'. חומת הכותל המזרחי ושער קודש הקדשים.משכני עליון | פרק ג'.… Read More »משכני עליון | פרק ג'. ענין החומות והשערים.

משכני עליון | פרק ג'. מידות ההיכל וקודש הקדשים בסוד ברכת כהנים.

עמודים נוספים בפרק זהמשכני עליון | פרק ג'. קודש הקדשים והיכל.משכני עליון | פרק ג'. חומת הכותל המזרחי ושער קודש הקדשים.משכני עליון | פרק ג'.… Read More »משכני עליון | פרק ג'. מידות ההיכל וקודש הקדשים בסוד ברכת כהנים.

משכני עליון | פרק ג'. היכל.

עמודים נוספים בפרק זהמשכני עליון | פרק ג'. קודש הקדשים והיכל.משכני עליון | פרק ג'. חומת הכותל המזרחי ושער קודש הקדשים.משכני עליון | פרק ג'.… Read More »משכני עליון | פרק ג'. היכל.

משכני עליון | פרק ג'. חומת הכותל המזרחי ושער קודש הקדשים.

עמודים נוספים בפרק זהמשכני עליון | פרק ג'. קודש הקדשים והיכל.משכני עליון | פרק ג'. חומת הכותל המזרחי ושער קודש הקדשים.משכני עליון | פרק ג'.… Read More »משכני עליון | פרק ג'. חומת הכותל המזרחי ושער קודש הקדשים.

משכני עליון | פרק ג'. קודש הקדשים והיכל.

עמודים נוספים בפרק זהמשכני עליון | פרק ג'. קודש הקדשים והיכל.משכני עליון | פרק ג'. חומת הכותל המזרחי ושער קודש הקדשים.משכני עליון | פרק ג'.… Read More »משכני עליון | פרק ג'. קודש הקדשים והיכל.

משכני עליון | פרק ב'. מדות הבית בקנה המדה ופתיל פשתים.

משכני עליון |  מדידת הבית בקנה המדה ופתיל פשתים. ספר יחזקאל פרק מ'. (א) בְּעֶשְׂרִים וְחָמֵשׁ שָׁנָה לְגָלוּתֵנוּ בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה בֶּעָשׂוֹר לַחֹדֶשׁ בְּאַרְבַּע עֶשְׂרֵה שָׁנָה אַחַר… Read More »משכני עליון | פרק ב'. מדות הבית בקנה המדה ופתיל פשתים.

משכני עליון | פרק א'. הבדלי דרגת השראת השכינה.

עמודים נוספים בפרק זהמשכני עליון | פרק א'. משפטי הבית.משכני עליון | פרק א'. שינוי מדות בית העתיד.משכני עליון | פרק א'. בית ראשון.משכני עליון… Read More »משכני עליון | פרק א'. הבדלי דרגת השראת השכינה.

משכני עליון | פרק א'. בית השלישי נבנה למעלה בעת חורבן בית הראשון.

עמודים נוספים בפרק זהמשכני עליון | פרק א'. משפטי הבית.משכני עליון | פרק א'. שינוי מדות בית העתיד.משכני עליון | פרק א'. בית ראשון.משכני עליון… Read More »משכני עליון | פרק א'. בית השלישי נבנה למעלה בעת חורבן בית הראשון.

משכני עליון | פרק א'. בית שלישי בסוד הכתר.

עמודים נוספים בפרק זהמשכני עליון | פרק א'. משפטי הבית.משכני עליון | פרק א'. שינוי מדות בית העתיד.משכני עליון | פרק א'. בית ראשון.משכני עליון… Read More »משכני עליון | פרק א'. בית שלישי בסוד הכתר.

משכני עליון | פרק א'. בית ראשון.

עמודים נוספים בפרק זהמשכני עליון | פרק א'. משפטי הבית.משכני עליון | פרק א'. שינוי מדות בית העתיד.משכני עליון | פרק א'. בית ראשון.משכני עליון… Read More »משכני עליון | פרק א'. בית ראשון.

משכני עליון | פרק א'. שינוי מדות בית העתיד.

עמודים נוספים בפרק זהמשכני עליון | פרק א'. משפטי הבית.משכני עליון | פרק א'. שינוי מדות בית העתיד.משכני עליון | פרק א'. בית ראשון.משכני עליון… Read More »משכני עליון | פרק א'. שינוי מדות בית העתיד.

משכני עליון | פרק א'. משפטי הבית.

עמודים נוספים בפרק זהמשכני עליון | פרק א'. משפטי הבית.משכני עליון | פרק א'. שינוי מדות בית העתיד.משכני עליון | פרק א'. בית ראשון.משכני עליון… Read More »משכני עליון | פרק א'. משפטי הבית.

משכני עליון | הקדמה. בנין הבית על פי חיבור המאורות.

עמודים נוספים בפרק זהמשכני עליון | הקדמה.משכני עליון | הקדמה. אבן השתיה מקום גילוי שכינה.משכני עליון | הקדמה. סוד ארץ ישראל וחוץ לארץ.משכני עליון |… Read More »משכני עליון | הקדמה. בנין הבית על פי חיבור המאורות.

משכני עליון | הקדמה. סוד ארץ ישראל וחוץ לארץ.

עמודים נוספים בפרק זהמשכני עליון | הקדמה.משכני עליון | הקדמה. אבן השתיה מקום גילוי שכינה.משכני עליון | הקדמה. סוד ארץ ישראל וחוץ לארץ.משכני עליון |… Read More »משכני עליון | הקדמה. סוד ארץ ישראל וחוץ לארץ.

משכני עליון | הקדמה. אבן השתיה מקום גילוי שכינה.

עמודים נוספים בפרק זהמשכני עליון | הקדמה.משכני עליון | הקדמה. אבן השתיה מקום גילוי שכינה.משכני עליון | הקדמה. סוד ארץ ישראל וחוץ לארץ.משכני עליון |… Read More »משכני עליון | הקדמה. אבן השתיה מקום גילוי שכינה.

משכני עליון | הקדמה.

עמודים נוספים בפרק זהמשכני עליון | הקדמה.משכני עליון | הקדמה. אבן השתיה מקום גילוי שכינה.משכני עליון | הקדמה. סוד ארץ ישראל וחוץ לארץ.משכני עליון |… Read More »משכני עליון | הקדמה.