Skip to content

סידור הרמח"ל השלם | שחרית יום חול

תוכן: שחרית יום חול. כוונות האכילה.

מספר דפים: 572 עמ',

כריכה: עור משוחזר לבן.

סידור הרמח"ל דומה בצורתו ומבנהו לסידור הרש"ש, וכולל כוונת מכל ספרי הרמח"ל זי"ע ובפרט מספר "קיצור הכוונות", שער הכוונות לרבנו האר"י זי"ע, ומעט מכוונות הרש"ש זי"ע (ראה להלן בלשונית "תיאור").

בדיקת מלאי ורכישה אפשרית רק בשליחת בקשת רכישה דרך דף "אודות"!

המחיר המקורי היה: 200.00 ₪.המחיר הנוכחי הוא: 160.00 ₪.

מבצע!

תיאור

מקבץ דפים לדוגמא (מומלץ מאוד לראות קודם הרכישה):


סידור הרמח"ל השלם -שחרית יום חול מושתת על שלושת סדרי (מסלולי) זיווג הנעשים בתפילה, כפי שהביאם עט"ר בוצינא קדישא הרמח"ל הקדוש זללה"ה בקיצור הכוונות. ב' הסדרים הראשונים מקבילים ברובם לשער הכוונות לרבנו האר"י הקדוש וסדר ג' הוא יחודי לעט"ר המתווסף על ב' הסדרים הראשונים ומשלים אותם. סדר ג' מבוסס על סודות הזוהר הקדוש בסדר דבקות הבריאה בעצמות.
בעריכת הסידור בוצעו בדיקות תאימות גם עם כוונות הרש"ש הקדוש ע"י המוקבל הרה"ג אלון תדהר יצ"ו ונקבע באופן חד משמעי שאין שום סתירה בין כוונות האר"י/רש"ש וכוונת הרמח"ל. אלא משלמים אלו את אלה וכדלהלן.

בימי עט"ר הרמח"ל – לא היה מצוי באיטליא "שער הכוונות" אלא צרורות דפים שהגיעו מארץ ישראל עם דברי האר"י זללה"ה המתאימים יותר לגרסת "פרי עץ חיים". עט"ר לא שינה דבר בדברי האר"י אלא הוסיף עליו, ובקיצור דבריו סמך על בקיאות הלומד בדברי האר"י וע"כ לא הסביר. לדוגמא, בכוונות תפילת העמידה כתב:
אלקינו – אימא, ו׳ – דעת, אלקי – אבא, הם או״א ודעת, היינו המזלא שביניהם, המזדווגים להוריד המוחין.
אבותינו הם המוחין היורדים, והם ג״ר דאימא וג״ת דאבא.

נהיר היה לעט"ר שהמכוון יודע מהם שמות המוחין, כיצד מייחדים ומעלים מ"ן, וכיצד יורדים המוחין, וכיוצ"ב בעוד בהרבה מאוד מקומות, כדוגמת כוונות ברכת שהחיינו שהובאו רק בפורים, מטבע הברכה שנכתב בקיצור בכוונות האכילה, מס"נ בקדושת מוסף של שבת וכן הלאה.
בריא לנו, שאם שער הכוונות היה באיטליא – ללא ספק היה עט"ר מביאו, ועליו היה מוסיף את כוונותיו. ע"כ בבואנו לערוך את הסידור, הסתמכנו על פשט שער הכוונות, ובמקומות מועטים הוספנו מדברי הרש"ש זללה"ה. אולם, תשתית הסידור ורובו ככולו מבוסס על פשט שער הכוונות בלבד (ללא צלמים, כפל חסדים וכו').


וכתב עט"ר בקיצור הכוונות:

"ותדע שהכונה הזאת (של הרמח"ל בסדרי גילוי היחוד) אין לכוין אותה אם אינם מכוונים בתחילה אותה של זיווגי האצילות (כוונות האר"י/רש"ש זי"ע שהם סדר א' וחלק מב'), כי אי אפשר לעורר חיבור הרישא וסיפא אם לא כווננו בתחילה חיבור האמצע. אבל אותה הכוונה (אר"י/רש"ש זי"ע) תוכל לכוון בלא זאת". (קצה"כ עמ' ר"ז).

וחותם עט"ר את סדר הכוונה:

"וזו היא הדרך לעבוד את ה' כפי הכוונה שבה ברא המאציל העליון את העולם – כדי שבני האדם יתקנו את צינורות ההשפעה להמשיכם למטה, ויוכל להיטיב להם בזכות ולא בצדקה. וסדר תיקון זה, אינו אלא להתפלל לה' על-פי סדרי הכוונות שסדרתי. אשרי העם שככה לו אשר העם שה' אלהיו".

המלצה:
הסידור אינו מיועד למי שאינו בקי לכל הפחות בכוונות האר"י זללה"ה, וכדברי עט"ר המפורשים – לא ניתן לכוון רק את כוונות הרמח"ל בלי כוונות האר"י.

 

מידע נוסף

משקל 1.200 גרם
מידות 24.5 × 17 × 3.5 סנטימטרים