Skip to content

כתב יד

מסילת ישרים מהדורה קמא

מסילת ישרים מהדורה קמא

שער התורה הנעלם. נדיר. פענוח כתב היד של מסילת ישרים מהדורה קמא שנכתבה עוד בפאדובה. כולל מבוא ומראה מקומות. תוכן חזור לספרים ראשי הקדמת העורך… Read More »מסילת ישרים מהדורה קמא