Skip to content

סגולה

רבי שמשון מאוסטרופולי

סגולת רבי שמשון מאוסטרופולי

סגולת רבי שמשון מאוסטרופולי המעין בסוד הזה אפילו פעם בשנה מובטח שינצל באותה השנה ממיתה משונה, וממגפה ומכל דבר רע. כל אויביו יפלו תחתיו, ויצליח… Read More »סגולת רבי שמשון מאוסטרופולי

פיטום הקטורת

פיטום הקטורת עם כוונות

הסגולה הקדומה ביותר, האדירה והחזקה ביותר לשמירה, הגנה, רפואה והצלחה, השבתת אויבים, מְפַגְעִים, מזיקים, מגפה, מקטרגים והמתקת הדינים

ע"ב שמות הקודש

ע"ב שמות הקודש

ע"ב שמות הקודש סגולת ע"ב שמות הקודש גדולה ואדירה. הזוהר הקדוש מגלה שבכח שם זה נבקע הים, התמתקו הדינים מעל ישראל, זעם ה' נשפך על… Read More »ע"ב שמות הקודש