קלח פתחי חכמה

פתח א <גילוי היחוד וענין ההטבה – יסוד הבריאה [א -ד]>: <יחוד רצונו ושליטתו ית'>: יחוד האין סוף ב"ה הוא – שרק רצונו ית' הוא הנמצא, ואין שום רצון אחר נמצא אלא ממנו, על כן הוא לבדו שולט, ולא שום רצון אחר. ועל יסוד זה בנוי כל הבנין: יסוד האמונה …

מאמר הרעותין.

ספרים ראשי | מאמר הרעותין. כל זה בסוד ימי השבוע, שהם סוד סבוב כל כללות ההנהגה, בסוד, שתא אלפי שנין הוי עלמא וחד חרוב. וכבר פירשנו למעלה כי אלף השביעי הוא סוד הסיפא, אך חדוש העולם הוא בסוד ההשואה להיות כבראשונה לפי השלמות הפשוט, ולא ידענו איך יהיה הדבר בנבראים. והנה …

פירוש ארימית ידי.

ספרים ראשי | פירוש מאמר ארימת ידי בצלותין. ות"ח (אד"ר, זוהר ח"ג, דף קל, סוף ע"א) כתיב, "אני ה' ראשון "את אחרונים" וכו' (ישעיה מא, ד); וכתוב אחר אומר, "אני ראשון ואני אחרון" (ישעיה מד, ו), ותראה, שבכאן אומר "ואת אחרונים אני הוא", ובזה האחר אומר "ואני אחרון". אך סוד הענין, …

פנות המרכבה.

ספרים ראשי | ספר פנות המרכבה.   פנה ראשונה: פנות המרכבה פנה ראשונה של המרכבה סדר מעשה המרכבה כוזו נאור ואדיר, יוצא בראשונה, ומכסה כל הכבוד. ובו עומד הכח לפתוח כל הקברים. ואם תאמר מה הם הקברים? בא וראה, שבע מדריגות טמאות עומדות זו למעלה מזו. ראשון שבכלם אבי אבות הטומאה. …

קנאת ה' צבאות

ספרים ראשי | ספר קנאת ה' צבאות.  חלק ראשון הקדמת הרב המחבר: ה' צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה: קנא קנאתי לה' אלהי צבאות ולשם קדשו, כי איך יחל, כי שערוריה נעשתה בקרב הארץ, להנתן טהור לטמא וקודש וצבא מרמס, להשליך אמת ארצה, ונכוחה לא תוכל לבא, להפוך דבר אלהים …

קל"ח פתחי חכמה.

ספרים ראשי | ספר קל"ח פתחי חכמה. פתח א <גילוי היחוד וענין ההטבה – יסוד הבריאה [א -ד]>: <יחוד רצונו ושליטתו ית'>: יחוד האין סוף ב"ה הוא – שרק רצונו ית' הוא הנמצא, ואין שום רצון אחר נמצא אלא ממנו, על כן הוא לבדו שולט, ולא שום רצון אחר. ועל יסוד …

דרך חכמה

ספרים ראשי | מאמר דרך חכמה. תלמיד: רבי, הנה כאיל תערוג על אפיקי מים כן תערוג נפשי אל הידיעות ואל המושכלות, ולבבי בוער באש החמדה והתשוקה, לדעת להבין ולהתחכם, על כן יצאתי לקראתך לשחר פניך שתחנני ותורני הדרך אשר אלך בה, ותלמדני ותודיעני מה החכמות אשר ראוי לי לבקש, ואיזה אורח …

דרך ה'

ספרים ראשי | ספר דרך ה'.   חלק א פרק א – בבורא ית"ש מציאותו   החלק ראשון – על כלל יסודות המציאות ופרטותיו: א. כל איש מישראל צריך שיאמין וידע, שיש שם מצוי ראשון קדמון ונצחי, והוא שהמציא וממציא כל מה שנמצא במציאות, והוא האלוק ב"ה: שלימותו: ב. עוד …

דעת תבונות

ספרים ראשי | ספר דעת תבונות.   (א) אמרה הנשמה – תאותי ורצוני להתישב על קצת דברים מאותם שנאמר בהם (דברים ד, לט), "והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלהים", הרי הם מעיקרי אמונתנו שחייב כל האדם לרדוף אחרי ידיעתם, כל אשר תשיג ידו: (ב) אמר השכל – אנה פניך מועדות? …