מ. החכמה | הדרגה והשתלשלות בספירות.

מ. החכמה הדרגה והשתלשלות בספירות. הספירות אינן מגלות את עצמותו אלא את פעולותיו.

והנה אע"פ שהסוגים הכללים הם עשר בלבד הנה יתפרטו לענפים וענפי ענפים במדריגות רבות וחילוקים רבים, אמנם כשנדקדק על שרשי הענינים נמצא היותם עשרה בלבד.

והנה נבחין בספירות אלה מדריגות ויחסים כפי המצבים הנולדים מהם בברואים והמקרים שיסובבו מהם, ועל כן נדבר בהם כאלו הם עצמים שונים ונפרדים, אלה עליונים ואלה תחתונים, אלה חיצונים ואלה פנימים, ונדרוש בם תנועות שונות, ואין הכונה בכל זה אלא לבאר בהשאלות גופניות פרטי ההשפעות לפי תולדותם.

וכדי שתבין כל זה הענין לאמתו אציג לפניך משל, איש חכם שנכנס בחברת בני אדם והוא לתכלית מה אינו רוצה להתודע ביניהם לחכם כמות שהוא באמת – אלא רצונו שיחשבוהו כאחד העם. הנה האיש ההוא באותה החברה ידבר ויתנהג בדרך שישיג התכלית הזה הנרצה ממנו דהיינו שלא יכירוהו מה שהוא אלא יחשבוהו מה שהוא רוצה להיות נחשב ביניהם, והנה ישוה דיבורו ועניניו למה שמצטרך ונאות להשגת זה התכלית. והנה אם נרצה לבאר מצב האיש ההוא בזמן ההוא ולהבחין בו מה שיש להבחין,

נבחין ראשונה – מה שהוא באמת.

ב' – מה שהוא נראה ונחשב בעיני האנשים ההם.

ג' – התכלית אשר הוא מבקש להשיג על ידי היותו נחשב במדריגה ההוא.

ד' – איך היותו נחשב כן מסכים עם התכלית ועל ידו יושג.

ה' – פרטי הדיבורים שהוא מדבר והמעשים שהוא עושה איך מסכימים עם הכלל והולכים מהלך השגת התכלית ההוא.

ואמנם לשנוכל לדבר בענין כפי הצורך הנה נצטרך לתאר כל זה בתארים גופנים ומוחשים, ולצייר הבחינות כאלו הם עצמים נפרדים למען הבין כל אחד מהן בצורתן, בכל גבוליה, ולהבין יחסיהן זו עם זו. והנה, נצייר המדריגה האמיתית של האדם ההוא – עצם אחד, והנראית – עצם אחר, ונאמר היות האמיתית פנימית מסתתרת ומתעלמת במדריגה הנראית שהיא חיצונה לה, ומשמשת שימוש הלבוש לגוף האדם. עוד נבחין הסבה שממנה הנראית נולדת, ואיך נולדת ממנה אם בחיוב או בבחירה. עוד נבחין חלקי הנראית, וגם הם נציירם כעצמים נפרדים שמתחברים ונקשרים זה עם זה. ונבין יחסם עם הכלל, ויחס הכלל והפרטים עם התכלית. והנה לפי האמת אין כאן ריבוי עצמים כלל ולא שינוי בעצם האיש המתנכר אלא שגילויו לאותם האנשים נגבל בגבול שרצה לתכלית מבוקש ממנו.

והנה על פי משל זה תבין ענין הספירות כי האדון ב"ה מהותו ועצמותו דהיינו אמתת מציאותו אינו מתגלה אל נבראיו כפי מה שהוא, אלא כפי מה שרצה להתגלות לתכלית נודע אצלו.