מ. החכמה | מבנים וחלוקות קליפות הסטרא אחרא.

מ. החכמה מבנים וחלוקות קליפות הסטרא אחרא.

הס"א היא כלל כחות נבראים, ויש בה תחלה עשר מקורות מקבילים והפכים לעשר ספירות, ונקראים גם כן בשם זה והיינו "עשר ספירות דקליפה", ונחלקים לד' עולמות אבי"ע – מקבילים והפכים לאבי"ע דקדושה.

ואמנם ד' מדריגות של קליפה יש זו קשה מזו ובכל אחד מהם ד' עולמות אבי"ע. והד' מדריגות נקראות "רוח סערה", "ענן גדול", "אש מתלקחת", ו"נוגה". שלשה מאלה ה-ד' הם רע גמור, אך קליפת נוגה יש לה זמנים, ופעמים שמתחברת עם ה-ג' ונעשית רע, ופעמים משתעבדת לקדושה ונטפלת לה, והיינו שנפרדת מן ה-ג' ומתחברת לקדושה ומיטהרת ונקראת תוספת מחול על הקדש והיא טוב.

והנה מן המקורות האלה שזכרנו מתפשטים ענפים והם כלל מלאכי החבלה והשדים וכל המזיקים.