Skip to content

מאמר הגאולה | פרק ז'. בגאולה תשלוט הקדושה ותתבטל הקליפה.

עמודים נוספים בפרק זה
  1. מאמר הגאולה | פרק ז'. סדר דברי הימים. מאדם הראשון ועד נח.
  2. מאמר הגאולה | פרק ז'. מנח ועד עמוד גואל.
  3. מאמר הגאולה | פרק ז'. בגאולה תשלוט הקדושה ותתבטל הקליפה.

מאמר הגאולה | בגאולה תשלוט הקדושה ותבטל הקליפה. הטוב שבה יחזור לקדושה, והחלק הרע יתדבק וייסר את הגויים עד שיאבד לנצח.

כי בזמן ההוא יעמדו שני המשיחים ובהם יתתקן העולם. ומשה הרועה הנאמן יהיה להשלים תקונם של ישראל. והנה בזמן ההוא כבר תתבלע הקליפה, כי הטוב מן הטומאה יסתלק ויהיה נמשך אחר הקדושה, והרע ידחה למטה, והשאר נדבק בעובדי אלילים שכבר מתו בגיהנם. ובאמת שצערם גדול יהיה בזמן ההוא בהיות הקליפה עצמה בלא שום אור וטוב, וישאר הרע ההוא עד סוף ימי הארץ.

והנה אז בהיות הקדושה שולטת לבדה יהיה התיקון תקון גדול כאשר היה יכול לתקן אדם הראשון בראשונה, ואז ישתלם הבנין שלא נשלם וזה בכל ימי המשיח.

ובסוף הימים, יהיה עוד יום הדין הגדול להשלים צירוף כל הנשמות וכל הבריאה, וזה נתבאר במקום אחר ולא אאריך בו עתה, ובדין ההוא תשאר כל הבריאה טהורה לגמרי וכל הרע יאבד ויכלה, ומשם והלאה יבנה העולם בנין חדש אשר לא פורש ואשר לא נודע לעמוד לנצח נצחים.

והרי כללתי לפניך כל מקרי העולם למיום הוסדו ועד סוף כל הדורות ותדע כמה עמקו מחשבות האל היה וכמה שגבהו דרכיו מדרכי בני האדם במאד מאד. עד אפס ערך.