רמח"ל מאמר הגאולה

ספרים ראשי | מאמר הגאולה.

רמח"ל מאמר הגאולה.

לגאולה ימצאו הכנות רבות ופעילות גדולות וחזקות מאד, נודעים למשכילים אשר ניסו ללכת בדרכי החכמה ועמדו על אמתה. וכאשר תתפשט החכמה בעולם אז יראו וידעו הכל כמה הגדיל ה' לעשות עמנו, כי כאשר חשבו ישראל שהסתיר הקב"ה את פניו מהם ועזב אותם, אז הקב"ה מכין להם אוצרות גדולים אשר לרחבם אין קץ ולגדולתם אין תכלית, ובאוצרות האלה היה נותן כל הון יקר ונעים וכל סגולת מלכים בכל עת ובכל שעה עד שנתמלאו אלה האוצרות מה שאין הפה יכולה לדבר ואוזן לשמוע ואפילו לב להרהר. וכשיגיע זמן המנוחה הגדולה העתידה להגלות בעולם יפתחו כל האוצרות האלה ומהם יצאו כל מיני מחמדים וינתנו לישראל חלק עבודתם הקשה שעבדו בגלותם.

תוכן העניינים: 

 

פתיחה למאמר הגאולה


פרק א: קילקולי הגלות. הסתר פנים.


פרק ב: זמני הגאולה.


פרק ג' פקידה.


 פרק ד'. זכירה.


פרק ה'. תיקוני הקדושה ע"י המשיחין.


פרק ו'. הכרתת הקליפות.


פרק ז'. סדר דברי הימים. מאדם הראשון ועד נח.


פרק ח'. תיקון העולם.