מ. החכמה | תפילות ימים נוראים: ובכן תן פחדך.

מ. החכמה תפילות ימים נוראים: ובכן תן פחדך.

והדבר כפול בתחתונים ובעליונים דהיינו, האומות למטה, ושריהם למעלה, שיכירו כלם האמת וישתעבדו לקדושת מלכותו ית', וזהו "ויראוך כל המעשים", אותם שלמטה בעולם השפל "וישתחוו לפניך כל הברואים" אותם שלמעלה.

וצריך שתדע שהנה האדון ב"ה הוא אחד, ואין הארתו מתחזקת אלא במה שֶּׁמִּתְאַחֵד. והנה ישראל, אע"פ שבאישיהם הם רבים – נקראים גוי אחד, והם ראוים לשתתחזק בם הארתו ית'. אמנם האומות הם רבים ונפרדים לגמרי ואינם נתקנים ביחוד ונמצאים רחוקים מהתיקון לגמרי, ואין להם תיקון אלא שישתעבדו לישראל, ואז מה שמצד עצמם הם בריבוי כמ"ש, הנה מצד ישראל ישובו להתקשר ויחזרו גם הם לבחינת אחדות, ואז יהיו ראוים גם הם לקבל קצת הארה מאור היחוד. וזהו "ויעשו כלם אגודה אחת" דהיינו כמו הענפים והבדים הרבים שחוזרים אחד בהתקשרם באגודה. ומה שעתה מתגבר בהם לב האבן ונמשכים כלם אחר הטומאה ונוטים מקדושתו ית', הנה אז יתוקנו בלב מתוקן ולא יכוונו גם הם אלא לעשות רצונו ית', וזהו "לעשות רצונך בלבב שלם".

והנה היודעים סתרי ההנהגה באמת יודעים, שאע"פ שלפי הנראה, העולם נעזב לְמִקְרֶה או לבחירת בני האדם לגמרי, הנה השליטה לפניו לעשות מה שיחפוץ, ובזאת השליטה יתקן עולמו על כל פנים, וזהו "שידענו ה' אלקינו שהשלטון" וכו':