מ. החכמה | תפילות ימים נוראים: ובכן תן כבוד לעמך.

מ. החכמה תפילות ימים נוראים: ובכן תן כבוד לעמך.

והנה צריך שתדע שאע"פ שישראל מצד עצמם כבר הם נבחרים ומקודשים, ומעוטרים בעטרותיו ית', הנה עד שהעולם כלו בכל חלקיו אינו נתקן גם ישראל אינם מגיעים לתכלית מעלתם. אמנם כשכבר יתגלה מלכותו ית' בעולמו וישלוט הטוב ויכפה הרע כראוי – אז יירשו ישראל מעלתם בשלימות וזהו "ובכן תן כבוד לעמך".

וד' מיני טובה נזכרים כאן כנגד ד' אותיות השם ב"ה שבהם מתעטרים ישראל והיינו: כבוד, ותהלה, תקוה טובה, ופתחון פה.

והנה לשתתחזק הקדושה כראוי צריך שיהיו ישראל בארץ ישראל, כי הם עם הנבחר והיא הארץ הנבחרת ובישראל ימלוך מלך מבית דוד שהוא המלך הנבחר, ובו נקשרים כל ישראל ליקשר בקדושה. ואם אחד מהתנאים האלה חסר, אין הקדושה מתחזקת כראוי. ואמנם על פי הסדר הזה מתפללים, והיינו, אחר שהתפללנו על עיטור כללם של ישראל, מתפללים על הארץ והיינו "שמחה לארצך" וכו' ואחר כך על מלכות בית דוד והיינו "וצמיחת" וכו'.