מ. החכמה | תפילות ראש השנה: מלכיות זכרונות ושופרות.

מ. החכמה תפילות ראש השנה: מלכיות זכרונות ושופרות.

הנה כבר אמרנו שביום זה הקב"ה עומד בבחינת מלך בעולמו, ואמנם בזה צריכים אנו להתחזק כי זה כל טובנו וכל תקפנו.

עוד הנה היום יום משפט ודין וצריך להתעורר לפניו ית' שיעלה זכרוננו לפניו לטובה.

ועוד ענין גדול יש ביום זה והוא ענין השופר שנצטוינו בו, וזה כי סגולת השופר בתקיעתו למטה, וכח שרשו למעלה, הוא להחזיק הטוב ולכפות הרע.

ותראה שמאחר חטאו של אדם הראשון הנה נתערב הטוב ברע ונכבש תחתיו. ובזמן המתן תורה הנה יצא הטוב מתוך הרע ונתגבר ושלט, ואמנם לא הגיע עדיין להיות הוא כובש את הרע תחתיו, אבל הגיע לצאת ממאסרו, ולהתחזק בעצמו, ונשאר הרע נפרד ממנו עומד בפני עצמו. אך לעתיד לבא – הנה ישתלם התיקון הזה והטוב יכבוש את הרע לגמרי, ויהיה הטוב שולט לבדו.

ואמנם, החיזוק הראשון שנעשה לטוב נעשה על ידי השופר דמתן תורה והוא ענין "ויהי קול השופר" וכו', והשלמת התיקון לעתיד לבא – שהטוב ינצח נצחון גמור, גם הוא יהיה על ידי השופר והוא ענין "יתקע בשופר גדול". ולפי שתיקון זה יהיה גמור – מה שלא היה במתן תורה – נקרא 'שופר גדול'. ואולם נצטוינו לתקוע בשופר בראש השנה לחזק התיקון העשוי כבר במתן תורה, ולהזמין העתיד ליעשות לעתיד לבא. וכן כנגד זה נסדר הסדר בתפלה לעורר אותו כראוי.

נמצאו כללי הענינים הראוים להתעורר ביום זה – ג' – והם: המלכיות זכרונות ושופרות, והתיקון לסדר עשרה פסוקים בכל אחד מהסדרים, כנגד עשרה מאמרות והם הם סוד העשר ספירות.