מ. החכמה | תפילות ראש השנה: אתה נגלית בענן כבודך.

מ. החכמה אתה נגלית בענן כבודך – סדר הגילוי.

"אתה נגלית" וכו' הוא סדר הגילוי שנתגלה במתן תורה.

הנה "הענן" הוא הלבוש שבו מתלבש האור העליון ליגלות למטה. ואמנם תחלה השיגו הקול הנבואיי נמשך מרום כל המדריגות והוא מה שאמר הכתוב "ותמונה אינכם רואים זולתי קול", וזהו "מן השמים" וכו'. אחר כך "נגלית" בתמונות נבואיות על ידי לבושים נקראים "ערפלי טוהר". והנה רעש העולם, ועל ידי זה יצאה ממנו הזוהמא שנשאבה בו מחטאו של אדם הראשון, והנה שמעו "הדברות", ובהם נכללה התורה כלה, ונקשרה בהם, והכל מתוך "האש" והוא כח הדין העליון הקדוש המטהר מכל טומאה, והמעביר כל הרע, ובבחינה זו הקולות והברקים,  ועל הכל "קול השופר", שסגולתו הגברת הטוב והכפית הרע כמו שכתבנו לעיל, וזהו "בקולות וברקים" וכו'.

אחר כך מתפללים על השופר הגדול שיהיה לעתיד לבא וזהו "תקע בשופר גדול לחירותינו" וכו'.