ספרים ראשי ספר תקט"ו תפילות

אוסף תפילות שנכתבו ע"י עט"ר בשנת תצ"ב כמניין ואתחנ"ן – תקט"ו תפילות.

"וָאֶתְחַנַּן אֶל יְהֹוָה בָּעֵת הַהִוא לֵאמֹר… אֶעְבְּרָה נָּא וְאֶרְאֶה אֶת הָאָרֶץ הַטּוֹבָה". תקט"ו תפילת התפלל משה רבנו לפני שוכן מעולה כדי שיזכה להיכנס לארץ ישראל עד שעצרו בורא עולם, "רַב לָךְ אַל תּוֹסֶף דַּבֵּר אֵלַי עוֹד בַּדָּבָר הַזֶּה".

זכה עט"ר וחיבר תקט"ו תפילות שתכליתם היא לעורר את הרצון שהעליון שנזכה להיכנס לארץ ישראל העליונה בגילוי יחודו יתברך, בתחינה על עם ישראל, כבודו של מקום וגילוי יחודו יתב'. בתפילות שזורות סודות גדולים הצפונים בהם וכתובים בשפה פשוטה וברורה. כל התפילות המתחילות במשפט "אל אחד יחיד ומיוחד" סוד אח"ד, ובסוד ראש, תוך, סוף שהיא סוד הנהגת הבריאה ע"י ה' יתברך מראשית ועד אחרית, ה' מֶלֶךְ ה' מָלַךְ ה' יִמְלוֹךְ לְעוֹלָם וָעֶד. כל תפילה מסתיימת בפסוק, "לִישׁוּעָתְךָ קִוִּיתִי יְהוָֹה", בסוד הקו היחוד הבוקע כל חשוכים ומגלה את היחוד, ובכוחו עולה התפילה ללא קטרוגים, עיכובים ומניעות (ראה מאמר הקווי).

 ——–  עדיין בתהליך העלאה  ———–

קצב התקדמות העלת התפילות
תפילות שנשלמה העלתם 20%

תוכן העניינים:

תפלה א: ענין כ"ב אותיות וענין שלש המתעטרים על גביהם שבהם מראה ה' את יחודו בראש בסוף ובאמצע.

תפילה ב: בהגלות היחוד על השכינה ישארו כל בחינות הס"א כפותים תחתיה.

תפילה ג: אורם של ישראל שנסתם למעלה בשרשו בגלות, יתפשט לעתיד לבוא ויאיר להם ע"י קווי שמקוים לו ית'.

תפילה ד: בהתעורר רצונו ית' כל הדינים והסדרים יהיו נכפים תחתיו, ויחודו ית' יודע בעולם.

תפילה ה: כשימינו ית' שבה לאחור, העולם מתמוטט מפני הס"א המתפרצת.

תפילה ו: תקונם של ישראל ותיקון דרגא דצדיק תלויים זה בזה.

תפילה ז: בכח חידוש החיבור בין השכינה להקב"ה, יעבור השקר מן העולם. וזאת ע"י דבקות ישראל שימשך מקווים, וימחו עוונותיהם.

תפילה ח: אין תקוניהם של ישראל מעוררים את האהבה אלא ע"י חפץ הרצון העליון שיתגלה תחילה.

תפילה ט: התעוררות הספירות לגבי אור יחודו ית' המאיר עליהם..

תפילה י: בהגלות כח ה' בעולם בסוד כ"ח פרקים שב-ב' הידים, השקר יאבד מפניו ותתגלה האמת בארץ.

תפילה יא: בכח גילוי אור יחודו ית' כל המדרגות יתוקנו.

תפילה יב: שם הוי"ה ב"ה הוא חלקם של ישראל ותקות גאלתם ושליטתם על שאר הבריות.

תפילה יג: כל הגונים נכללים ביחוד אחד ומאירים לישראל וע"כ נקראים גוי אחד בארץ.

תפילה יד: התפשטות אור יחודו בעולמות הוא בעבור ישראל המחזיקים אותם ומכח קוויים ישלמו..

תפילה טו: מעקרי האמונה לדעת שאין המאציל ית' נגבל בשום תמונה ודמיון שבהם הוא מתראה לנביאיו.

תפילה טז: הוראת ב' שמות הוי"ה אלהי"ם.

תפילה יז: כשם שתורת ה' אין קדשתה נפגמת לעולם, כך ישראל אף על פי שהם בין הגוים אין קדשתם נפגמת לעולם.

תפילה יח: בהגלות היחוד יאיר אורו של יעקב שהוא אור האמת, ושלטון השקר יעבור מהעולם.

תפילה יט: גילוי יחודו ית' יגלה את האמת, ויעביר את כעס הכבד וסערת הלב.

תפילה כ: בהגלות יחודו במדת "אמת", בבית המקדש יודע שהיחוד הוא מקור כל הברכות

תפילה כא: מ' דאמ"ת בסוד השכינה הסתלקה בגלות, וכשתשוב ותתחבר להיות אמת – תתגלה עליה אימא.

תפילה כב: בסלוק אור האל"ף דאמת בזמן הגלות, נשארו ישראל בדרגת מת.

תפילה כג: אור שם הוי"ה ב"ה המורה על שליטת יחודו ית' – לא פסק מישראל אפילו בזמן הגלות.

תפילה כד: מתקות ישראל יתגלה היחוד והרצון בממשלת שם הוי"ה בעולם.

תפילה כה: שם שד"י החתום בישראל באות ברית קודש, ישדד את אומות העולם וקלקוליהם.

תפילה כו: בקשה על גילוי אמונתם של ישראל לכל העולם.

תפילה כז: בזכות האמונה שנתחזקו בה ישראל בחשכת הגלות, כל השערים יפתחו לפניהם לעתיד לבא.

תפילה כח: ישראל בסוד גוי אחד, מקוים לגילוי יחודו ושם הוי"ה עליהם, ואז תתגלה הממשלה בעולם.

תפילה כט: בזכות השבת שישראל משמרים בגלותם כך נשמרים מכחות הטומאה ויזכו לגאולה.

תפילה ל: על ידי קווים של ישראל אור יחודו ית' מתפשט בה' פרצופים להעביר מהם כל הפגמים.

תפילה לא: קווים של המשכילים גורם לאות ו' אות אמת להזדהר בישראל ולקשר ב' יודי"ן שהם תרין משיחין כאחד.

תפילה לב: ע"י קווים של ישראל ימשך כח יחודו ית' אל נשמת המשיח העומד בין הקלפות, ובצאתו משם בסוד אמת מארץ תצמח יתבטל השקר מן העולם.

תפילה לג: פ"ר דאימא בסוד מי המקוה תפר את השבועה להאריך הגלות עד שיעשו ישראל תשובה.

תפילה לד: בזכות ג' אבות שעמדו בניסיון להעביר ג' קליפות, יעברו ג' קליפות מעל הצדיק שנמשכו ע"י חטאי ע"ז, ג"ע, וש"ד, ויתגלה ברית האמת בעולם.

תפילה לה: חותמו של הקב"ה שהוא אמת אינו מתקיים אלא ע"י ישראל בכח התורה שקבלו.

תפילה לו: ברדת השכינה בתהומות הס"א נקראת "יונה", ובהונאה שולטת על הס"א בכל מקום.

תפילה לז: בעלות מלך המשיח לדרגא דקן צפור, יעלו עמו כל תיקונים שתקנו ישראל בגלות ושם תשרה השכינה על כל אחד כפי עבו.

תפילה לח: כל שמותיו ית', לפעמים נסתמים מפני השקר השולט בעולם, מלבד שם הוי"ה ב"ה שאין שקר מגיע אליו.

תפילה לט: אין השכינה מקבלת תנחומין על תלאות הגלות אלא מסטרא דאימא ששם נחמה האמיתית.

תפילה מ: אפילו הבריות שנראה שעושים הפך רצונו ית', סופם יוכיח שרצונו ית' היה שיעשו כן.

 תפילה מא: הבא להתדבק בה' מתדבק באמ"ת – בשם הוי"ה, שמעיד שאין שקר שיכול לעמוד לפניו.

תפילה מב: כשהיסוד מתעורר, מיד אותות ומופתים נראים בעולם, והמלוכה שבה לבעליה.

תפילה מג: פעולת שם אהי"ה להגן על ישראל בגלות. ואעפ"י שמסתלק לפעמים, ע"י קווים של ישראל הוא חוזר למקומו.

תפילה מד: מי שמקיים תורה מעוני, ובכח הקווי עומד באמונתו בנסיונות הגלות – סופו לקיימה מעושר בעת שיגלה ית' כח ממשלתו.

תפילה מה: מפי עוללים וינקים שהם נצח והוד, השכינה הנקראת עוז נבנית ומתחזקת במלך.

תפילה מו: כסאו ית' עומד להאיר בבית המקדש. ומשנחרב הבית – מכסא נשאר כס מלשון כסוי – שהוא כח שקיבל השקר לכסות על האמת.

תפילה מז: האבות שהם מרכבה נשואים ע"י הכסא. וכן בניהם שמתדבקים בו ית' בכח הקווי – אעפ"י שיש בהם עוונות.

תפילה מח: בכח בטחון ישראל בה' בחשכת הגלות ומקוים ליחודו, שם י"ה מאיר בלבבם תמיד, ואינו מניח לחשך לבלוע אותם.

תפילה מט: אותיות ד"נ דאדנ"י דורשים דין מלפניו ית' על אומות העולם מפני דמם של ישראל ששפכו. בנקמת ה' – א"י דאדנ"י יתחבר בד"נ וה' בהיכ"ל קדשו.

תפילה נ: כ"ב אותיות התורה מתגלגלות בג' אותיות אמ"ת שהם ראש תוך סוף, ונעשות ג' אלפ"א ביתו"ת – אבג"ד, תשר"ק, אתב"ש.

תפילה נא: התורה היא מקוה מים לישראל מצד אימא שבכחה ישראל מקוים לו ית' ומעוררים אור יחודו להתגלות עליהם ולטהרם.

תפילה נב: בזכות התורה, שכלה שמותיו ית', בשעה שישראל עוסקים בה מתלהטים שמותיו ית', וכל מדרגות הטומאה נכפים.

תפילה נג: העליונים מצד חו"ב ואין שם ס"א. התחתונים מצד זו"נ ואין האמונה נראית מפני הנחש. כישראל מיחדים לזו"נ, היחוד מתגלה גם באו"א. ובאמונת היחוד ותקותם מאירה אימא לנוק' ונמשך השפע.

תפילה נד: עמלה של תורה פועל נגד עמ"ל דעמל"ק המכסה האורות מישראל, בסוד א' המסתלקת מכס'א  ונשאר כס.

תפילה נה: כשהתחתונים חוטאים, כבודו ית' אינו נודע בתחתונים. לעתיד לבוא כשימחה עמלק מיד תתפשט ותתגלה מלכותו ואמתתו בתחתונים וישתלם שם הוי"ה ב"ה בשתי אותיות ו"ה.

תפילה נו: כח תקות ישראל לגילוי יחודו ית' ואמתו, נותנת כח לאור שמו ית' לבקע במחיצת העוונות ולהאיר לקויו.

תפילה נז: ענין כבוד שמו ית' המתעלה על כל העולמות, ובעלויו מתעלים ישראל וכל הבריאה משתלמת.

תפילה נח: דן, נחש דקדושה. פעולתו היא לדחות הנחש הטמא וכחות הרע מאחיזתם בקדושה – בכח הקווי של ישראל.

תפילה נט: בכח חיבור מידות "רב חסד" ו"אמת" חוזר הנחש למטה, ובגלוי י"ג תיקוני דיקנא תתגלה האמת ולא ישאר השקר.

תפילה ס: ניקוד חולם שהוא ניקוד אמת כולל ראש תוך סוף ומקשרם בסוד היחוד בתקותם של ישראל.

תפילה סא: מעלת דם ברית שמעביר חרון אף ה' מישראל.

תפילה סב: תיקון קריאת שמע ברמ"ח תיבותיה – להושיע דרגא דצדיק המתפשט ברמ"ח עולמות, ומכינו להתחבר בתפילה.

תפילה סג: בכח אורו ית' שיאיר בלב ישראל יתעוררו להתקשר בו ית'.

תפילה סד: תפילה על קיום אמתו ית' להיות משען לישראל.

תפילה סה: תפילה קצרה על גילוי אמתו ית' לישראל.

תפילה סו: תפילה שלא יוכל אדם בליעל להחשיך עוד עיני המקוים לעילוי יחודו ית' ולא יבושו ממשענם.

תפילה סז: קב"ה נמצא תמיד עם המקוים.

תפילה סח: תפלה כנגד טענת הגוים שטוענים שעזבו ישראל את אמונת היחוד, ועל כן ראוי שה' יגלה מלכותו עלינו  ויוודע שישראל דבקו בעבודתו ית' ולא המירו אמונתו.

תפילה סט: בקשה שיקבלו ישראל חותם אמת, ובו יהיו נכפים כל הקליפות לבל יחשיכו נגד אור קדושתו ית'.

תפילה ע: בקשה שבכח הזכרת שמות הוי"ה שדי אלהי ישראל, יתעורר ית' להזכיר שמו הקדוש על כל בריותיו,. ומיד ישתברו כל הקליפות לפני יחודו ית'.

תפילה עא: מעלת התפילה שסודה השכינה להתעלות מעל האויבים, גם בזמן שליטת החשך בעולם. ותפילה הנאמרת מתוך קיווי עולה על כל שאר התפילות.

תפילה עב: בקשה שבזכות הבטחון שישראל בוטחים ונשענים על אמתו ית', יעביר חושך מדרכיהם למען ימצאוהו.

תפילה עג: נמשלה התורה לפטיש המפוצץ את הסלע המפוצצת את סלע הס"א הסותמת. ונמשלה לאש לומר שאינה מקבלת טומאה.

תפילה עד: ענין הז' רועים שהם ז' עמודים שעליהם עומדת הארץ. ותיקונם להעביר הערלה מן העולם, לכן הם נקראים ז' כורתי ברית.

תפילה עה: עץ חיים – מקום תפארת אמת. לכן המקוה בתפילתו לאמת, אין תפלתו חוזרת ריקם.

תפילה עו: סוד שם שקוצי"ת ממונה לקבלת תפלות לב נשבר ונדכה בהעלות התפלה נקיה מאחיזת הקלפות.

תפילה עז: השכינה עולה בכח נשמות ישראל בשעה ששמים נפשם בכפם להלחם בעבורה עם לילי"ת שפחה רעה.

תפילה עח: בכח קווי ישראל לה', ה' מופיע עליהם באור אמתו ומצילם מן השקר שס"מ מבקש להטעותם בו.

תפילה עט: חשך הגלות מחשיך את העינים, ובהשפעת אורו ית' יתחדשו לראות אמתתו ית'.

תפילה פ: השכינה נקראת תהלה בעלותה בנקיות למעלה בכח התפלה. וברדתה שורה על ישראל בבחינת ברכה ושימת שם.

תפילה פא: החטא גורם לעצבון וחשך הלב, ומסלק רוה"ק מהאברים שסודם ישראל. לע"ל יטהר וישמח הלב ויפשט שפעו באברים.

תפילה פב:

תפילה פג:

תפילה פד:

תפילה פה:

תפילה פו:

תפילה פז:

תפילה פח:

תפילה פט:

תפילה צ:

תפילה צא:

תפילה צב:

תפילה צג:

תפילה צד:

תפילה צה:

תפילה צו:

תפילה צז:

תפילה צח:

תפילה צט:

תפילה ק:

תפילה קא:

תפילה קב:

תפילה קג:

תפילה קד:

תפילה קה:

תפילה קו:

תפילה קז:

תפילה קח:

תפילה קט:

תושלב"ע.