Skip to content

מאמר הגאולה | פרק ג'. פעולת הפקידה: חיבור הנוק' בחכמה. תיקון הנפש.

מאמר הגאולה | פעולת הפקידה: חיבור הנוק' בחכמה.

ונמצא שבשעת הפקידה:

  • נעשה זה החיבור של הנוק' באורות החכמה, והאור מתגבר בפנים בכח גדול, ולא יעמוד זה החיבור – כי לשעתו הוא.
  • ועל כן התעוררות גאולה ותשובה תהיה בישראל. ומשם חזון למועד ונקדש קדש. וזהו שאמר "פתחתי אני לדודי ודודי חמק עבר".

ואם תאמר שלא עשתה פעולה הפקידה הזאת כי אזלת הלכה לה? לכן השיב הכתוב ואמר "נפשי יצאה בדברו", כי כבר הנפש שנאמר בה "נפשי בתוך לבאים" כבר יצאה ממסגר מעת דברו. ובאמת כי על כן היתה הפקידה הזאת.

 

תיקון הנפש בפקידה.

ועתה הבן כי נמצאו במאורות בית וחוץ ונקראו במשל "נפש" ו"גוף". ותיקון הנפש הוא הנעשה בפקידה. ומשם והלאה צריך תיקון הגוף. ועל כן נמצא חושך אחריה, וברוב החשך התורה הולכת ומשתכחת, וכל יד אזלה וכל זרוע חלשה עד יאיר אור עולמים. ועל כן גמר הכתוב ואמר "כי אשב בחשך ה' אור לי" והוא מדבר על החשך הזה המתחדש אחר הפקידה שכבר הזכירה "כי נפלתי – קמתי".